Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 10

- Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos Socialinės rūpybos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga pavaduoti Skyriaus vedėją jo nesant, vykdyti socialinės apsaugos srities strateginį planavimą, nagrinėti socialinių išmokų pagal priskirtas funkcijas skyrimo klausimus, rengti informacinius dokumentus vykdant Europos Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatas, susijusias su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, kuruoti socialinių paslaugų administravimo sritį, organizuoti Skyriaus inicijuojamus viešuosius pirkimus, rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, kuruoti Skyriaus informacijos Savivaldybės interneto puslapiui rengimą ir skelbimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą, kontroliuoti, kad laiku ir tinkamai būtų vykdomi pavedimai, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas Skyriaus vedėjo atostogų ar ligos metu, išvykus į komandiruotes ar kitais įstatymo nustatytais atvejais Skyriaus vedėjo nesant darbe, vykdo kitus pavedimus Skyriaus veiklos klausimais siekdamas, kad būtų užtikrintas savalaikis Skyriui pavestų funkcijų vykdymas, įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai;
- priima ir nagrinėja gyventojų prašymus gauti:
- vienkartinę pašalpą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti;
- socialinę paramą asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
- finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) asmenų palaikams parvežti į Lietuvą;
- antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikėms motinoms;
- kuruoja socialinių paslaugų administravimą:
- renka, kaupia, analizuoja informaciją apie socialinių paslaugų įstaigų numatomas vykdyti (vykdomas) veiklos programas, lėšų poreikį šioms programoms vykdyti, šią informaciją analizuoja, vertina, rengia ir teikia išvadas, prognozuoja socialinių paslaugų plėtros prioritetus, rengia Savivaldybės socialinių paslaugų planą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;
- rengia socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo procedūrų aprašus;
- nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant socialinių paslaugų teikimo kokybę įstaigose, kurių savininkas yra Savivaldybė, teikia siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo ir jų plėtros;
- nagrinėja klausimus dėl finansinių ir kitų normatyvų, paslaugų kainų nustatymo socialinių paslaugų įstaigoms, rengia ir teikia šiais klausimais pastabas, pasiūlymus, išvadas, rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;
- rengia socialinių projektų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos, finansavimo ir kontrolės tvarką savivaldybėje, konsultuoja šių projektų rengimo ir teikimo klausimais, organizuoja kvietimus teikti projektus, pateiktų projektų vertinimą, rengia projektų finansavimo sutarčių projektus, bendradarbiauja su valstybinėmis, privačiomis ir nevyriausybinėmis institucijomis, vykdančiomis projektus, vykdo šių projektų įgyvendinimo priežiūrą;
- renka, kaupia informaciją apie Savivaldybėje įgyvendinamas ar numatomas įgyvendinti socialinės integracijos programas, nagrinėja informaciją apie teikiamus socialinių paslaugų plėtros, socialinės infrastruktūros objektų plėtros projektus, rengia atsiliepimus, išvadas, pasiūlymus, Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;
- renka duomenis, juos analizuoja ir rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programos projektą;
- analizuoja, apibendrina, nustatytais terminais ir tvarka rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programos vykdymo ataskaitas;
- vykdo funkcijas, susijusias su Europos Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, vykdymu;
- rengia dalykines ataskaitas pagal vykdomas funkcijas ir jas nustatyta tvarka ir terminais teikia teisės aktuose nustatytoms institucijoms;
- kuruoja Skyriaus informacijos Savivaldybės interneto puslapiui rengimą ir skelbimą;
- organizuoja Skyriaus vykdomus supaprastintus viešuosius pirkimus, rengia Skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas, kitus dokumentus;
- organizuoja šalpos pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo, neįgaliojo pažymėjimų blankų gaminimą, yra atsakingas už jų saugojimą, teisės aktų nustatyta tvarka išrašo ir išduoda pažymėjimus, vykdo jų apskaitą, rengia blankų nurašymo dokumentus;
- organizuoja socialinių kortelių gavimą, vykdo jų išdavimą ir apskaitą;
- konsultuoja vykdomų funkcijų klausimais gyventojus, įstaigas ir organizacijas;
- dalyvauja rengiant Skyriaus dokumentacijos planą bendram Administracijos dokumentų nomenklatūros planui rengti;
- planuoja savo veiklą ir veiklos planą teikia Skyriaus vedėjui;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų socialiniais klausimais projektus, vykdo kitus pavedimus Skyriaus veiklos klausimais siekdamas, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas, įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai;
- užtikrindamas Skyriaus funkcijų vykdymą, tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą, priimtų sprendimų įforminimą, viešumą, pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus, dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją pagal savo kompetenciją, tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
- vykdo kitus su Savivaldybės administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Savivaldybės administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose, siekiant Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Outlook ir Internet Explorer programomis;
- mokėti anglų kalbą B1 lygiu (punktas pakeistas Direktoriaus 2015-03-17 įsakymu Nr. A1-233);
- išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Europos socialinę chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Socialinių paslaugų, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Socialinių paslaugų, Valstybinių pensijų, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso, Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, Socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms įstatymus, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašą, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarką, Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygas bei taisykles, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarką, Socialinių paslaugų katalogą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, Europos Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybių institucijų kompetenciją, socialinių paslaugų teikimą, norminius teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos ir Skyriaus veiklos nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus bei šį pareigybės aprašymą;
- gebėti rengti teisės aktus (savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, įsakymus) bei kitus informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »