Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti prevencinės pagalbos priemones vaikui ir jo šeimai, nagrinėti vaikų priežiūros ir globos, suaugusių asmenų rūpybos ir globos, socialinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms organizavimo klausimus, vykdyti funkcijas, susijusias su šeimos stiprinimu savivaldybės lygmeniu.III. VEIKLOS SRITYS
 • Specialiosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • priima asmenų, norinčių tapti globėju ar įtėviu/šeimynos steigėju/budinčiu globotoju prašymus ir kitus reikalingus dokumentus, nagrinėja jų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams, rengia dokumentus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui asmens tapti globėju ar įtėviu/šeimynos steigėju/budinčiu globotoju pradiniam įvertinimui;
 • informuoja socialinių paslaugų įstaigą, vykdančią Globos centro funkcijas (toliau tekste – Globos centras), apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus asmens teigiamą pradinį įvertinimą, teikia dokumentus asmens mokymams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK) organizuoti ir vykdyti;
 • kreipiasi į Globos centrą dėl rekomendacijų parenkant tėvų globos netekusiam vaikui globėją (rūpintoją) ar budintį globotoją arba, jeigu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui pasiūlius konkretų asmenį skirti vaiko globėju (rūpintoju), dėl šio asmens tinkamumo būti globėju (rūpintoju) įvertinimo;
 • kreipiasi į kitų savivaldybių administracijas dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vaikui parinkimo, jei tinkamo globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo Palangos miesto savivaldybėje nėra;
 • informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių apie būtinybę nustatyti vaiko globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje, jei nerastas globėjas (rūpintojas) ar budintis globotojas;
 • gavus atvejo vadybininko išvadą dėl socialinių paslaugų šeimai skyrimo, rengia dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos sprendimui dėl socialinių paslaugų skyrimo šeimai priimti, apie priimtą sprendimą informuoja teisės aktais nustatytus fizinius ir juridinius asmenis;
 • nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant socialinių paslaugų teikimo vaikui ir jo šeimai kokybę įstaigose, kurių savininkas yra Palangos miesto savivaldybė, teikia siūlymus dėl paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir jų plėtros;
 • nagrinėja prašymus, rengia išvadas dėl globos ar rūpybos nustatymo suaugusiam asmeniui, veda asmenų, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, bylas, nagrinėja skundus dėl globėjų ar rūpintojų veiklos;
 • kaupia informaciją šeimos padėties Palangos miesto savivaldybėje klausimais, ją sistemina, analizuoja, vertina, rengia ir teikia pasiūlymus nustatant šeimos stiprinimo prioritetus, atlieka kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, susijusias su šeimų padėties stiprinimu savivaldybės lygmeniu;
 • rengia Palangos miesto savivaldybės institucijų teisės aktus atvejo vadybos, vaikų priežiūros ir globos, paslaugų šeimai, šeimų stiprinimo klausimais;
 • rengia (dalyvauja rengiant) ir įgyvendina (dalyvauja įgyvendinant) Palangos miesto savivaldybės pagalbos vaikams ir jų šeimoms, šeimų stiprinimo tikslines priemones ir programas;
 • užtikrindamas tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdomų funkcijų klausimais bendradarbiauja su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kitais Administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už pagalbos vaikui, jo šeimai organizavimą;
 • organizuoja Skyriaus vykdomus supaprastintus viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją, rengia inicijuojamų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, atliktų viešųjų pirkimų ataskaitas, kitus dokumentus;
 • nagrinėja skundus ir pranešimus vykdomų funkcijų klausimais ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
 • užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
 • siekdamas veiklos viešumo, informacijos pasiekiamumo, rengia viešinamąją informaciją vykdomų funkcijų klausimais ir organizuoja jos viešinimą;
 • kaupia statistinius duomenis vykdomų funkcijų klausimais, atlieka analizę, apibendrina ją, nustatytais atvejais ir terminais rengia ir teikia ataskaitas, kitą informaciją;
 • sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
 • tvarkomus pagal savo funkcijas asmens (šeimos) duomenis suveda į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS);
 • teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl jų sprendimo;
 • užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • dalyvauja Palangos miesto savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Palangos miesto savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Administracijos strateginius veiklos planus ir Skyriaus vykdomas programas siekiant Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos, arba verslo ir vadybos, arba viešojo administravimo, arba sociologijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos, arba edukologijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį nors vienoje iš sričių: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, švietimo ar ugdymo;
 • mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis);
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžetinių įstaigų, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų turto deklaravimo, Konkurencijos, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Socialinių paslaugų, Švietimo, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Vaiko teisių apsaugos pagrindų, Šeimos stiprinimo, Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko globos (rūpybos), atvejo vadybos organizavimą, globėjų rengimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės institucijų kompetenciją ir biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, mero potvarkius, Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija) veiklos nuostatus, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
CVB klientas

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: