Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinių investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Investicijų departamento Socialinių investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Investicijų departamento (toliau – departamentas) Socialinių investicijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, siekiant, kad investicijos socialinėje srityje sukurtų didžiausią vertę Lietuvos žmonėms.
:
 • rengti ir teikti pasiūlymus dėl kitų ministerijų planuojamų investicijų, finansuojamų ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, sveikatos apsaugos srityje, siekiant atliepti į svarbiausius šalies ir visuomenės poreikius bei siekiant didžiausio šios srities pokyčio investicijų lėšomis;
 • atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) 8 prioriteto
 • 3 ir
 • 2 konkrečių uždavinių (toliau – veiksmų programos prioritetas) administravimu:
 • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant veiksmų programos prioriteto priemonių įgyvendinimo planus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;
 • administruoti veiksmų programos prioritetą, laikantis patikimo finansų valdymo principo;
 • imtis priemonių, kad būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
 • pagal kompetenciją registruoti ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus;
 • pagal kompetenciją dalyvauti derinant veiksmų programos ir jos priedo keitimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams užbaigti reikalingus dokumentus;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant metines ir galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas;
 • pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją;
 • dalyvauti rengiantis naujiems kitos tarptautinės finansinės paramos programų (toliau – tarptautinės programos) Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos finansavimo laikotarpiams, kai finansavimas numatomas sveikatos apsaugos srityje;
 • padėti rengti kitiems departamento skyriams teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos ir tarptautinių programų administravimą ir finansavimą, projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant departamento darbo procedūrų vadovą;
 • užtikrinti, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;
 • rengti ir teikti skyriaus vedėjui, departamento direktoriui, prireikus finansų viceministrui pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis (toliau – viceministras), finansų ministrui pasiūlymus dėl efektyvesnio investavimo įgyvendinant veiksmų programą ir kitas tarptautines programas;
 • rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, valstybių, teikiančių kitą tarptautinę paramą, įgaliotoms institucijoms, pareiškėjams, projektų vykdytojams, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;
 • rengti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
 • užtikrinti, kad pagal skyriui priskirtas funkcijas informacija būtų skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų svetainėje (www.eeagrants.lt, www.norwaygrants.lt);
 • atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES fondų finansuojamų programų administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų ES fondų lėšų planavimą ir panaudojimą;
 • būti susipažinęs su Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • turėti derybų valdymo įgūdžių: gebėti parengti argumentais pagrįstą derybinę poziciją ir ją įtaigiai pristatyti; gebėti taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas; gebėti įveikti prieštaravimus, atsiradusius derybų procese, bei pasiekti susitarimą
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »