Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Socialinių paslaugų poskyrio vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1 Socialinių reikalų skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėjas (toliau – Poskyrio vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Poskyrio vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Poskyrio darbą, įgyvendinti savivaldybėje Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytų socialinių paslaugų teikimą.

Poskyrio vedėjas vykdo šias funkcijas:
- planuoja ir organizuoja Poskyrio darbą;
- vadovauja Poskyriui, sprendžia Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus;
- rengia Poskyrio darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;
- organizuoja socialinių paslaugų plėtros programų projektų rengimą, teikia juos Savivaldybės tarybai, kontroliuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
- koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą;
- koordinuoja socialinės paskirties įstaigų veiklą, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
- bendradarbiauja su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis;
- organizuoja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įgyvendinimą, sudarydamas savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems socialinio integravimosi į bendruomenę sąlygas, organizuoja būsto pritaikymą neįgaliems asmenims;
- koordinuoja miesto visuomeninių, neįgalių žmonių organizacijų, vykdančių neįgaliųjų integracijos programas, veiklą, organizuoja projektų, programų administravimą;
- organizuoja socialinės globos teikimą asmenims, turintiems sunkią negalią;
- organizuoja asmenų, kuriems pagalbos namuose paslaugos neveiksmingos, įkurdinimą stacionariose medicinos ir socialinės globos įstaigose;
- organizuoja veiksnių asmenų, dėl senatvės ar negalios negalinčių savimi pasirūpinti, rūpybos nustatymą, neveiksnių – globos nustatymą;
- organizuoja socialinės globos teikimą socialinės rizikos vaikams, vaikams, likusiems be tėvų globos, ir turintiems negalią vaikams;
- organizuoja asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymą;
- organizuoja prašymų dėl įrašymo į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti nagrinėjimą, organizuoja socialinio būsto nuomą;
- organizuoja asmenų, pageidaujančių gauti valstybės remiamą būsto kreditą, prašymų nagrinėjimą, pažymų apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti ir subsidijas būsto kredito daliai rengimą;
- organizuoja Savivaldybės socialinio būsto fondo apskaitą, ataskaitų teikimą Statistikos departamentui;
- organizuoja kasmetinių sąrašų sudarymą ir jų koregavimą politinių kalinių ir tremtinių, norinčių nuomoti butus Panevėžyje, kasmetinių ataskaitų teikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, organizuoja nupirktų butų nuomojimą;
- organizuoja iškeldintų iš savininkams grąžintų namų nuomininkų, kuriems vykdant valstybės garantijas buvo išnuomotos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, ir tų, kurie pirko butus išsimokėtinai, tolesnės programos vykdymą, kiekvieno nuomininko, nuomojančio Savivaldybės butą, apskaitos tvarkymą, nuomininkų, pirkusių butus išsimokėtinai, įmokų padengimą laiku kontrolę;
- organizuoja gyvenamųjų bendrabučio patalpų nuomojimą, asmenų, pageidaujančių išsinuomoti bendrabučio patalpą, sąrašo sudarymą;
- teikia siūlymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo Savivaldybei priklausančiuose gyvenamosiose patalpose;
- organizuoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimą;
- organizuoja mažas pajamas gaunančių asmenų, gavusių lengvatines paskolas, teisės į papildomą lengvatą ir socialinio būsto nuomininkų teisės į socialinio būsto nuomą kontrolę;
- nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų Poskyrio veiklos klausimais projektus;
- rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
- dalyvauja Tarybos, Kolegijos, komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
- rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
- teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, viešųjų registrų Poskyrio veiklos klausimais;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Poskyrio veiklos klausimais;
- atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami Poskyrio veiklos klausimai;
- kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su Poskyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
- kontroliuoja ir organizuoja siunčiamų ir gaunamų dokumentų apskaitą, išsamiai ir teisingai informuoja interesantus Poskyrio veiklos ir teikiamų gyventojams paslaugų klausimais;
- teikia Komunikacijų skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją Poskyrio veiklos klausimais;
- tvarko įstatymų priskirtus registrus ir teikia duomenis valstybės registrams;
- pagal Poskyrio vykdomas funkcijas nustatyta tvarka organizuoja archyvinių bylų formavimą ir jų perdavimą saugoti;
- rengia Poskyrio metinius veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas;
- užtikrina Poskyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;
- vykdo kitus Socialinių reikalų skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinių paslaugų srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinių paslaugų teikimą, neįgaliųjų integracijos, teisių į valstybės ar savivaldybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti klausimus, dokumentų valdymą;
- gebėti planuoti ir organizuoti Poskyrio darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »