Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius (pareiginės algos koeficientas 18,5) (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktorius yra įstaigos vadovas
 • Direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Departamentui, organizuoti jo veiklą, siekiant užtikrinti Departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;
 • pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus Departamento vidaus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • vadovauja Departamentui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad Departamentas vykdytų jam nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas;
 • vykdo strateginį valdymą, organizuoja Departamento darbą, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 • atsako už Departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją sudaro sutartis Departamento tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti ir užtikrina jų vykdymą;
 • sudaro komisijas ir kitas Departamento veiklos darbo grupes specialioms užduotims vykdyti;
 • užtikrina socialinių paslaugų kokybės sistemos efektyvumą ir socialinių darbuotojų atestavimo, socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo sistemos funkcionavimą;
 • tvirtina:
 • Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – personalas) pareigybių sąrašą, skaičių, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • Departamento darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, pareiginės algos koeficientus;
 • formuoja Departamento personalo valdymo politiką, skiria į pareigas ir atleidžia Departamento personalą, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus už darbo pareigų pažeidimus, komandiruoja personalą atlikti tarnybines užduotis;
 • disponuoja Departamentui skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • veikia Departamento vardu, teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis;
 • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • užtikrina Departamento metinio veiklos plano projekto rengimą ir Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą;
 • organizuoja asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, planinius ir neplaninius priimtų sprendimų patikrinimus;
 • užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
 • organizuoja Departamento dokumentų valdymą ir informacinės sistemos veiklos kontrolę;
 • vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne trumpesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį bei turėti finansų valdymo ir strateginio planavimo patirties;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų politiką, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją bei mokėti juos taikyti;
 • išmanyti strateginio planavimo metodiką, EQUASS sistemą, projektinio valdymo metodiką (IPMA arba PMP arba Prince 2), šiuolaikinius vadybos, efektyvaus darbo organizavimo ir komandinio darbo metodus, gebėti juos taikyti organizuojant įstaigos darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: