Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinių paslaugų skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13
 • Socialinių paslaugų skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti socialinio darbo ir socialinių paslaugų politikos įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia norminių teisės aktų, reglamentuojančių asmenų poreikių socialinėms paslaugoms nustatymą, socialinę globą vaikams ir kitoms socialinėms žmonių grupėms teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, kitas socialinių paslaugų sritis, projektus, organizuoja šių teisės aktų įgyvendinimą bei analizuoja jų nuostatas tam, kad būtų galima tinkamai nustatyti teisės aktų taikymo pasekmes ir poveikį socialinių paslaugų sistemai;
 • koordinuodamas tinkamą socialinių paslaugų politikos įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą savivaldybėms, socialinių paslaugų įstaigoms, apibendrina jų pažangią socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo patirtį ir perteikia ją kitiems suinteresuotiesiems subjektams;
 • siekiant vaikų patekimo į institucinę globą prevencijos, koordinuoja Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programų įgyvendinimą, valstybės paramą šioms programoms;
 • koordinuoja valstybės paramą vaikų dienos centrų veiklai;
 • užtikrindamas socialinių paslaugų prieinamumą, rengia ir įgyvendina valstybines socialinių paslaugų programas (priemones);
 • bendradarbiaudamas su kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui, ir kitomis institucijomis, rengia siūlymus dėl socialinės pagalbos šeimoms ir vaikams organizavimo ir teikimo tam, kad būtų tinkamai įvertinta socialinio darbo specifika, užtikrinant efektyvų socialinių paslaugų jiems teikimą;
 • dalyvauja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus socialinio darbo, socialinių paslaugų, kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms klausimais;
 • vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, nagrinėja savivaldybių, įstaigų pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;
 • rengia ir teikia medžiagą ministrų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams socialinių paslaugų klausimais;
 • kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojus ir (ar) darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), rengia teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, prireikus dalyvauja ministerijos vykdomų programų projektų atrankos ir vertinimo komisijų darbe;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus socialinių paslaugų sistemos tobulinimo klausimais;
 • rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
 • vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
 • kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
 • tvarko pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtas dokumentų bylas ir parengia jas atidavimui į archyvą;
 • vykdo kitus su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų administravimo ir socialinio darbo su socialinę riziką patiriančiais vaikais srityje;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, socialinę paramą, neįgaliųjų socialinę integraciją bei valstybės biudžeto lėšų administravimą;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialinį darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius bei korupcijos prevenciją;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
 • turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: