Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,56)

Panevėžys - Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS

APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Sporto skyriui (toliau – Skyrius) pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti, įgyvendinant valstybės ir Savivaldybės sporto ir sveikatingumo politiką savivaldybės teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – sporto ir sveikatingumo politikos įgyvendinimo administravimo funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį edukologijos arba sporto krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sporto veiklos organizavimo arba viešojo administravimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą;

4.4. išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamomis funkcijomis ir reglamentuojančiais atliekamą darbą;

4.5. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.7. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office Word“, „Excel“ programomis) ir naudotis informacinėmis technologijomis.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politiką įgyvendinančių įstaigų plėtros strategijų įgyvendinimo priežiūrą savivaldybės teritorijoje;

5.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.3. organizuoja pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką Panevėžio miesto sporto mokytojų ir trenerių kvalifikacijos suteikimo komisijos darbą, tarpininkaujant ir suteikiant treneriams ir sporto mokytojams kvalifikacines kategorijas;

5.4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutartis;

5.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant paraiškų gauti ES struktūrinių fondų ir programų, kitų šaltinių finansinę paramą projektus, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius Panevėžio miesto plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus;

5.6. atlieka kūno kultūros ir sporto projektų paraiškų, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas renginių ir veiklos finansavimo programas, priėmimą ir atrankas;

5.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.8. inicijuoja ir koordinuoja kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo renginių organizavimą vaikams ir jaunimui, miesto bendruomenei, dalyvauja plėtojant gyventojų poilsį ir turizmą;

5.9. stebi ir analizuoja miesto gyventojų poreikį užsiimti kūno kultūra, sportu, sveikatos stiprinimu, rengia ir teikia Skyriaus vedėjui veiklos ataskaitas, kaupia ir sistemina statistinius duomenis kūno kultūros, sporto ir sveikos gyvensenos klausimais;

5.10. koordinuoja miesto kūno kultūros ir sporto asociacijų, sporto įstaigų kūrimąsi ir veiklą;

5.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių, administracijos struktūrinių padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

5.12. rengia aktyvaus poilsio ir sportinio turizmo infrastruktūros plėtros projektus ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.13. teikia kūno kultūros ir sporto mokymo įstaigoms ir kitoms kūno kultūros ir sporto organizacijoms metodinę pagalbą, konsultuoja projektų rengimo, vykdymo ir ataskaitų rengimo klausimais, prireikus organizuoja komisijų darbą;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;

5.15. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.16. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: