Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Štabo Logistikos skyriaus Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Štabo Logistikos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas). 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13

- Užtikrinti efektyvų skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbuotojų veiklą, susijusią su rinktinės bei struktūrinių padalinių turto, investicijų, statybos ir remonto, valstybės sienos ženklinimo, tarnybinės ir specialiosios uniformos bei ekipuotės, energetikos, darbo ir priešgaisrinės saugos, transporto, plaukiojimo priemonių, inžinerinės technikos, informacinių, telekomunikacinių bei kitų specialių priemonių valdymu.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
- siekdamas, kad būtų įgyvendinti rinktinės veiklos tikslai, asmeniškai atsako bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, nustato skyriaus prioritetines veiklos kryptis, teikia metodinę ir praktinę pagalbą rinktinės padaliniams ir darbuotojams, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir funkcijos;
- planuoja, organizuoja ir vykdo efektyvų rinktinės aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, metodiškai vadovauja rinktinės struktūriniams padaliniams įsigyjant ir naudojant materialines vertybes, kad būtų užtikrinamas materilinių išteklių valdymas ir panaudojimas;
- siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus veiklą, organizuoja ir vykdo rinktinės turto apskaitą bei jo naudojimo kontrolę, organizuoja rastų paimtų daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veiklai tirti, konfiskuotų daiktų apskaitą ir sandėliavimą, perdavimą ir sunaikinimą;
- siekiant užtikrinti rinktinei nustatytų uždavinių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant rinktinės planus, programas, prekių ir paslaugų metinę sąmatą, investicijų projektus;
- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja rinktinės ir jos struktūrinių padalinių aprūpinimą apranga ir amunicija, ginklų, šaudmenų ir specialiųjų priemonių aprūpinimu, išdavimu, apyvartos kontrole, remontu bei poreikio skaičiavimu;
- organizuoja transporto priemonių naudojimo priežiūrą, siekiant tinkamo transporto priemonių eksploatavimo;
- analizuoja veiklos materialinių vertybių bei nekilnojamojo turto sektoriuose ataskaitas, sistemina ir analizuoja ūkinės veiklos statistinius duomenis ir prognozuoja situaciją ūkinės veiklos sferoje;
- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sutarčių su tiekėjais ir rangovais projektus, pagal kompetenciją kontroliuoja sutarčių vykdymą;
- pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip rinktinėje ir jos struktūriniuose padaliniuose įgyvendinamos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos dokumentų nuostatos, užtikrindamas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų bendrųjų principų vykdymą;
- tobulindamas skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą, organizuoja ir vykdo pažangios patirties diegimą skyriuje ir rinktinės struktūriniuose padaliniuose, skyriaus praktiniame darbe naudoja naujus (pažangius) darbo metodus ir formas;
- siekdamas užtikrinti skyriaus veiklą bei kontrolę teikia siūlymus dėl skyriui priskirtos veiklos tobulinimo, darbuotojų skatinimo, tarnybinių (drausminių) nuobaudų taikymo, kvalifikacijos tobulinimo, reikalingų darbo sąlygų užtikrinimo ir gerinimo;
- siekdamas rinktinėje plėtoti naujas technologijas, analizuoja, teikia siūlymus rinktinės vadovybei dėl naujų informacinių technologijų ir įrangos įsigijimo, suderinamumo, veiksmingo panaudojimo;
- teikia pasiūlymus dėl rinktinės ir jos struktūrinių padalinių pastatų ir statinių einamojo ir kapitalinio remonto tikslingumo bei reikalingumo, siekdamas laiku užtikrinti nekilnojamo turto atnaujinimą;
- kontroliuoja rinktinės ir jos struktūrinių padalinių ilgalaikio turto ir žemės nuomą, panaudą ir teisinę registraciją, siekdamas užtikrinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
- vykdo kitus rinktinės vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį materialinio techninio aprūpinimo, informacinių sistemų valdymo ir priežiūros srityje;
- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą, su valstybės sienos ženklinimo specifika;
- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Dokumentų valdymo sistema „Kontora“;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinė

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »