Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Štabo Logistikos skyriaus Specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės (toliau - rinktinė) Štabo Logistikos skyriaus (toliau - skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas). 2. Pareigybės lygis – B. 3. Pareigybės kategorija - 7.

- Organizuoti ir vykdyti skyriaus veiklą, susijusią su rinktinės struktūrinių padalinių darbo saugos ir priešgaisrinės saugos veiklos koordinavimu, rinktinės darbuotojų supažindinimu su darbų ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis, rinktinės energetinės veiklos koordinavimu, elektros ūkio priežiūra.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kad būtų užtikrintas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų vykdymas, pagal kompetenciją organizuoja ir instruktuoja darbų ir priešgaisrinės saugos klausimais į rinktinę naujai priimamus darbuotojus;
- siekdamas laiku supažindinti darbuotojus su darbuotojų sauga darbo vietoje, periodiškai instruktuoja rinktinės administracijoje dirbančius darbuotojus su darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais darbo vietoje;
- pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis, analizuoja jas, teikia pasiūlymus dėl nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos, užtikrindamas profesinės rizikos įvertinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarkos bendrąsias nuostatas;
- siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, kontroliuoja kaip darbuotojai laikosi darbo saugos instrukcijų ir kitų su darbo ir priešgaisrine sauga bei elektros sauga susijusių norminių aktų reikalavimų;
- pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip rinktinės struktūriniuose padaliniuose įgyvendinamos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos dokumentų nuostatos, užtikrindamas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų bendrųjų principų vykdymą, konsultuoja rinktinės struktūrinių padalinių darbuotojus darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais;
- siekia, kad keičiantis norminių aktų reikalavimams bei įrenginiams, būtų laiku parengtos naujos ar papildytos esamas darbuotojų darbo ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijas, paruošti gaisro gesinimo planai, žmonių evakuacijos iš pastatų planai;
- siekdamas užtikrinti pasirengimą galimam gaisro kilimui organizuoja aprūpinimą visų padalinių pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis ir inventoriumi, kontroliuoja šių priemonių tvarkingumą ir tinkamumą gaisro gesinimui;
- siekdamas, kad laiku pagal apskaitos prietaisų rodmenis būtų apmokama už sunaudotą elektros energija, teikia elektros sunaudojimo pažymas elektros energiją teikiančioms įmonėms;
- siekdamas, kad būtų užtikrintas reikiamas finansavimas planuoja lėšų poreikį elektros energijai, šildymui, vandens tiekimui, darbo, civilinės ir priešgaisrinės saugos priemonių poreikiui;
- siekdamas kuo efektyviau naudoti rinktinei skirtas lėšas, kontroliuoja kaip padaliniuose laikomasi nustatytų elektros energijos, šilumos sunaudojimo limitų, teikia pasiūlymus racionaliam ir ekonomiškam šių lėšų naudojimui;
- siekdamas užtikrinti patikimą elektros įrenginių darbą, atlieka periodine elektros įrenginių techninę apžiūrą, organizuoja jų remontą, aptarnavimą ir priežiūrą;
- inicijuoja elektros energijos pirkimus ir rengia elektros pirkimo sutarčių projektus rinktinėje, siekdamas užtikrinti elektros energijos įsigijimą palankiausiomis sąlygomis;
- pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, užtikrindamas teisingą duomenų pateikimą nustatytais terminais;
- vykdo kitus rinktinės vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rinktinės veiklos tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos arba energijos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
- turėti energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą su suteikta PK kvalifikacine kategorija;
- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;
- išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti su ,,Microsoft Office“ arba ,,Open Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;
- 6 išmanyti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros, asmeninių apsaugos priemonių, įrenginių ir kitų darbo priemonių reikalavimus;
- išmanyti profesinės rizikos veiksnius, jų poveikį darbuotojų sveikatai ir prevencijos priemones, siekiant darbuotojus apsaugoti nuo šių veiksnių poveikio;
- žinoti pagrindines nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų priežastis ir prevencijos priemones;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,riboto naudojimo“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinė

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »