Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. PAD-38

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Strateginio veiklos plano programų skyriui priskirtų priemonių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – investicinių projektų įgyvendinimo priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos, matavimų, aplinkos arba energijos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį statybos inžinerijos arba projektavimo srityje ir galiojantį ypatingų statinių (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, ir (ar) inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos) projekto dalies vadovo (projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) kvalifikacijos atestatą;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statytojo (užsakovo) funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiasis specialistas pagal priskirtas programų priemones vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia skyriaus kuruojamos srities statinių ir (ar) pastatų naujos statybos, tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto investicinius projektus, techninius objektų duomenis skyriaus veiklos planams, savivaldybės biudžetui ir teikia skyriaus vedėjui;
5.2. rengia įvykdytų ar vykdomų priemonių ataskaitas ir teikia skyriaus vedėjui;
5.3. įgyvendinant investicinius projektus, rengia objektų technines projektavimo užduotis, techninės priežiūros ir projekto ekspertizės technines specifikacijas, rangos darbų pirkimų technines specifikacijas, viešojo pirkimo konkursams paraiškas pirkti paslaugas ir darbus. Dalyvauja viešojo pirkimo konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo, rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties. Įgyvendinant Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamus investicinius projektus parengtą dokumentaciją (išskyrus paraiškas pirkti paslaugas ir darbus) perduoda Projektų skyriui tolesnėms viešųjų pirkimų organizavimo procedūroms;
5.4. analizuoja, rengia, sukomplektuoja projektinius dokumentus, koordinuoja priemonių projektavimo paslaugų eigą, kokybę, terminus priemonėms, kad laiku ir kokybiškai būtų parengta ir suderinta projektinė dokumentacija, gautas leidimas statybai. Komplektuoja ir kaupia parengtą techninę dokumentaciją bei perduoda ją rangovui, techniniam prižiūrėtojui;
5.5. organizuoja statybos užbaigimo procedūras, komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techniniu prižiūrėtoju dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai, teikia dokumentus statiniams įregistruoti bei užtikrina dokumentų perdavimą naudotojui;
5.6. vykdo užbaigtų objektų apžiūrą garantiniu laikotarpiu, o išryškėjus darbų defektams – inicijuoja komisiją jiems įvertinti ir organizuoja defektų pašalinimą;
5.7. kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo ir kt., pasirašo papildomų darbų aktus;
5.8. įgyvendinant investicijų projektus, atstovauja užsakovui techniniais klausimais projektavimo, statybos darbų ir techninės priežiūros procesuose, tikrina ir pasirašo atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, techninės priežiūros ir projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros bei kitų paslaugų priėmimo ir perdavimo aktus, visiškai atsakydamas už darbų kiekio, kainų atitiktį viešųjų pirkimų dokumentams, sutarčių sąlygų vykdymo, lėšų naudojimo kontrolę ir atliekamų darbų normatyvinę kokybę, tikrina ir pasirašo suteiktų techninės priežiūros paslaugų ataskaitas. Laiku informuoja skyriaus vedėją apie darbų eigą ir projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas;
5.9. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ir atstovaudamas savo kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
5.10. spręsdamas su projektų įgyvendinimu susijusias problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;
5.11. rengia atsakymų projektus į paklausimus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
5.12. rengia teisės aktų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais tam, kad būtų užtikrintas priemonės įgyvendinimas;
5.13. teikia vyriausiesiems patarėjams informaciją ir pagalbą, reikalingą projektų įgyvendinimui;
5.14. pagal kompetenciją vykdant skyriaus funkcijas, žino statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principus ir geba patikrinti kainų pagrįstumą specialiųjų programų pagalba („Sistela“ arba analogiškomis programomis), rengia sąmatas (objektines, lokalines) skyriaus kuruojamiems objektams (investiciniams projektams) bei kitoms skyriaus vedėjo pavestoms užduotims.
6. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 9.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €