Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei konsultuoti dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų įregistravimo, spręsti kitus su bendrijomis susijusius klausimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- konsultuoja dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų įregistravimo, sprendžia kitus su bendrijomis susijusius klausimus, nesant bendrijų, organizuoja susirinkimus bendro naudojimo objektams administruoti;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės statybos programas įvairių finansavimo šaltinių lėšomis, infrastruktūros objektų modernizavimo, pastatų atnaujinimo ir šilumos energijos taupymo investicinius projektus;
- dalyvauja organizuojant Savivaldybės administracijos ir jos padalinių balanse esančių pastatų, kurių remonto, rekonstravimo ar modernizavimo darbai buvo atlikti, statybos užbaigimą;
- organizuoja Saugaus eismo komisijos darbą, rengia ir tvarko šios komisijos posėdžių protokolus bei kitus dokumentus;
- dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų ir kitų komisijų, darbo grupių darbe;
- nustatyta tvarka atstovauja Savivaldybei įmonių, kuriose Savivaldybė turi akcijų, akcininkų visuotiniuose susirinkimuose, valdybos posėdžiuose;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
- sudaro su funkcijų vykdymu susijusias numatytas bylas ir sutvarkytas perduoda archyvui;
- pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus ir pasiūlymus, atsako į gyventojų, įstaigų, organizacijų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;
- pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių administracijų skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus įgyvendinančiomis institucijomis;
- vykdo Savivaldybės administracijos balanse esančių statinių techninę priežiūrą;
- pagal kompetenciją priima gyventojus, nustatyta tvarka sprendžia jų prašymus ir skundus, teikia informaciją;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicijų projektų įgyvendinimo arba statybos, arba viešojo administravimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų veiklą, bendrojo naudojimo objektų administravimo bei statybos procesus, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
- mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook Express“, „Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
- mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
- gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas, operatyviai rasti jų sprendimo būdus.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »