Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausias specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statybos užsakovo funkcijas savivaldybės objektuose.

Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi LR Vyriausybės nutarimai, metodiniai nurodymai, rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai, skyriaus vedėjo pavedimai.
- Rengia atsakymus į paklausimus, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
- Dalyvauja komisijų darbe, kad nustatytų statybos – remonto darbų pobūdį ir apimtis, surašo defektinius ir apžiūros aktus.
- Ruošia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos , gatvių apšvietimo darbams atlikti.
- Tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis.
- Vykdo šias viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas:
- Atlieka rinkos tyrimą (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais);
- Rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą (pagrindžiamas išlaidų būtinumas, atsižvelgiant į pirkimo iniciatoriaus veiklos uždavinius ir tikslus);
- Rengia numatomų vykdyti pirkimų sąrašą;
- Kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo pirkimo paraišką;
- Koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;
- Inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui.
- Ruošia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybėje nustatytus reikalavimus (tvarką).
- Vykdo arba organizuoja statomuose ar remontuojamuose objektuose elektros tinklų įrengimo ar remonto darbų priežiūrą, kad darbų kokybė atitiktų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
- Organizuoja finansavimo sutarčių vykdymą, dėl statybos ir remonto darbų atlikimo, kad būtų įgyvendinti sutartyse numatyti savivaldybės įsipareigojimai.
- Iškilusioms problemoms, užduotims spręsti rengia rajono Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
- Vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas skyriaus uždavinių įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;
- mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;I

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »