Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Statybos ir komunalinio ūkio skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Ignalina - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 28 d.

įsakymu Nr. VT-51STATYBOS IR KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir tvarkymas, savivaldybės reguliavimo sferai priskirtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, administravimas ir priežiūra.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir tvarkymo, vietinės reikšmės kelių ir gatvių administravimo ir priežiūros funkcijas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir tvarkymo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, melioracijos sritį, kelių ir gatvių administravimą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus.

5.2. Organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektavimą, projektų techninės ir sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavęs išvadas, priima atliktus projektavimo darbus.

5.3. Sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus.

5.4. Kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais. Vykdo melioracijos darbų ir statinių techninę priežiūrą bei organizuoja užbaigtų objektų priėmimą.

5.5. Pateikia pirminius duomenis melioracijos statinių apskaitai, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo.

5.6. Saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą.

5.7. Nustato technines sąlygas melioruotose žemėse atliekant kasimo ar statybos darbus. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje žemėje.

5.8. Kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas.

5.9. Rūpinasi melioracijos statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

5.10. Organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūros darbus.

5.11. Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitų žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir detaliuosius planus žemės ūkio paskirties žemėje.

5.12. Pagal kompetenciją derina projektinę dokumentaciją išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti.

5.13. Bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenės nariais melioracijos srityje.

5.14. Atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti.

5.15. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

5.16. Rengia ir teikia rajono vietinės reikšmės kelių statybos, remonto, rekonstravimo ir priežiūros darbų perspektyvinius ir metinius planus;

5.17. Rengia statybos rangos sutarčių projektus, kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą.

5.18. Organizuoja reikiamos techninės dokumentacijos sudarymą vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti.

5.19. Rengia technines specifikacijas, projektavimo užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

5.20. Sudaro objektų statybos ir remonto techninius reikalavimus, atlieka sąmatinius skaičiavimus.

5.21. Nustatyta tvarka teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos visą reikiamą dokumentaciją lėšoms gauti įgyvendinant metų Kelių priežiūros ir plėtros programą, dirba su informacine sistema „Kelių projektai“.

5.22. Vykdo Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų baigtų objektų kontrolę jų garantiniu laikotarpiu.

5.23. Atlieka kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.40
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €