Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Statybos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuojant informacijos teikimą, reikalingą siūlymams krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) infrastruktūros plėtros politikai formuoti, koordinuoti KAS investicijų plane ir NATO saugumo investicijų programoje numatytų statinių statybos ir griovimo darbų vykdymą pagal sutartis, jų kontrolę ir techninę priežiūrą, įgyvendinant KAS infrastruktūros plėtros planus.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- teikia siūlymus skyriaus vedėjui, siūlymams KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams apie lėšų poreikį infrastruktūros plėtros projektams, IPD vardu rengti;
- teikia informaciją skyriaus vedėjui, KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams informacijai apie KAS investicijų plano statybų dalies įgyvendinimo ir iš NATO saugumo investicijų programos lėšų finansuojamų statybų eigą, IPD vardu rengti;
- teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, siūlymams KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams dėl KAS investicijų plano statybų dalies tikslinimo, IPD vardu rengti;
- pagal poreikį dalyvauja IPD Techninės tarybos darbe, vertina ir teikia IPD direktoriui siūlymus dėl KAS statinių statybos pagrindimų ir projektinių pasiūlymų derinimo;
- tikrina, kad rengiamų projektų sprendiniai atitiktų statybą reglamentuojančius teisės aktus;
- administruoja KAS valstybės investicijų plane numatytų objektų statinių statybos darbų sutartis;
- kontroliuoja, kad KAM sudarytose statybos rangos darbų sutartyse nustatytos paslaugos ir statybos darbai būtų atlikti sutartyse nustatytu laiku, nustatytos apimties ir kokybės;
- KAS mastu vykdo statinio statybos ir griovimo darbų techninę priežiūrą, nurodytą statybos techniniame reglamente, taip pat procedūras, nurodytas IPD darbo reglamente, kontroliuoja specialiųjų statybos darbų techninę priežiūrą;
- sprendžia iškilusias problemas, susijusias su KAS statinių statybos darbų vykdymu: sutarties vykdymo priežiūra ir statybos techninės priežiūros vykdymu;
- inicijuoja, kad naudotojas priskirtų statinio statybos techninio prižiūrėtojo padėjėją, kuris vykdytų jam pavestas funkcijas, nustato statinių statybos techninio prižiūrėtojo padėjėjo funkcijų vykdymo periodiškumą, apimtis ir atsiskaitymą už jų vykdymą;
- organizuoja ir dalyvauja naudotojui perduodant statybvietę, statinių projektus ir kitus techninius dokumentus rangovui, o užbaigus statybą – perdavimą naudotojui;
- organizuoja pasitarimus statybvietėje ir užtikrina, kad jie būtų protokoluojami, o apie iškilusias problemas informuoja skyriaus vedėją;
- tikrina iš rangovų priimamų faktiškai atliktų statybos ir montavimo darbų kiekį;
- tikrina, ar naudojamų statybos produktų ir įrangos techniniai ir kokybės rodikliai atitinka projekto technines specifikacijas;
- inicijuoja papildomų arba nevykdomų statybos darbų poreikio nustatymą, dokumentų, nustatyta tvarka, parengimą ir kontroliuoja, kad jie būtų vykdomi tik juos patvirtinus;
- teikia papildomų statybos darbų sąmatas IPD Kontrolės skyriui patikrinti;
- pavedus, pagal poreikį atstovauja IPD, pristatant KAM Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijai papildomus ir (ar) nevykdomus statybos darbus ir grindžiant jų vykdymą ir (ar) nevykdymą;
- tikrina, ar teisingai įforminti atliktų darbų aktai ir pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas, patikrinęs - vizuoja, užtikrindamas, kad pateiktuose mokėti dokumentuose statybos darbų kiekiai atitinka faktiškai atliktų statybos darbų kiekį ir jie atitinka statybos darbų normatyvinę kokybę, numatytą projekto techninėse specifikacijose;
- organizuoja, kad būtų parengtos geodezinės nuotraukos ir atlikti visi matavimai;
- kontroliuoja, kad naudotojui būtų perduoti parengti statybos vykdymo dokumentai, rangovas apmokytų naudotojo darbuotojus dirbti su statinio įrenginiais ir pasirašo pažymą;
- rengia statinių statybos vertės išskaidymo į sąskaitas pažymas, užtikrina, kad būtų įrašyta statinio projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos darbų ir įrenginių vertės, ir teikia derinti;
- teisės aktų nustatyta tvarka, inicijuoja statinių pripažinimą baigtais statyti ir statybos užbaigimo procedūras, sustabdžius statybos darbus – statinio konservavimą;
- dalyvauja statinių pripažinimo baigtais statyti ir statinių statybos užbaigimo procedūrose;
- 24 pagal poreikį atstovauja statytojui atliekant statinio pripažinimo baigtu statyti ir statybos užbaigimo procedūras;
- skyriaus vedėjui pavedus, pagal poreikį ir KAM įgaliojus (pavedus) atlieka užsakovo funkcijas ir atlikdamas šias funkcijas atstovauja KAM visose įstaigose ir organizacijose, kai statyba finansuojama iš NATO saugumo investicijų programos lėšų;
- rengia užbaigto statyti statinio dokumentus, reikalingus teisinei registracijai atlikti;
- užbaigus statybą, atlieka veiksmus, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti;
- teikia informaciją ir duomenis SVS Veiklos procesų vykdymo ir kontrolės sistemai pildyti apie atliktus statybos darbus, apimtis ir terminus;
- susistemina su statinių statybos technine priežiūra susijusius dokumentus (bylas), perduoda IPD Administracijos skyriui;
- skyriaus vedėjui ir IPD direktoriui pavedus, atstovauja IPD KAS ir kitų (ne KAS) institucijų rengiamuose pasitarimuose ar skiriamų komisijų, darbo grupių darbe;
- teikia skyriaus vedėjui informaciją, būtiną IPD metų veiklos decentralizuotų pirkimų planų ir ataskaitų sudarymui;
- teikia skyriaus vedėjui informaciją ir duomenis skyriaus metų veiklos planui ir ataskaitoms kas ketvirtį sudarymui;
- gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje dirbant pagal išduotą galiojantį ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą; Pakeitimas
- 2 papunkčio: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-7 (2015-01-28)
- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių statybą, valstybės tarnybą, ir KAS veiklą;
- žinoti KAS struktūrą ir veiklos prioritetus;
- gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus bei priimti racionaliausius sprendimus;
- gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai;
- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir sąmatų programa Sistela;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta žyma KONFIDENCIALIAI, ir asmens patikimumo pažymėjimą su žyma KONFIDENCIALIAI.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »