Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos skyriaus Skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga tinkamai, racionaliai koordinuoti ir organizuoti užsakovo funkcijas savivaldybės, visuomenės, privačių subjektų lėšomis finansuojamiems statiniams statyti, rekonstruoti, remontuoti Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jų įgaliotų institucijų, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, vykdyti vedėjo funkcijas jam nesant. III. VEIKLOS SRITIS
- Specialiosios

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja ir vykdo su užsakovu (statytoju) susijusias funkcijas savivaldybės, visuomenės lėšomis finansuojamiems statiniams (susisiekimo komunikacijoms ir kt.) statyti, rekonstruoti, remontuoti, einamajam remontui atlikti;
- rengia pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams paslaugų, darbų pirkimui, dalyvauja vykdomuose viešuosiuose konkursuose, ruošia projektavimo, statybos rangos ir kitų sutarčių projektus ir teikia jas pasirašyti valstybės tarnautojams pagal kompetenciją;
- organizuoja statinių (susisiekimo komunikacijų ir kt.) statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtose objektuose, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą;
- rengia statinių (susisiekimo komunikacijų ir kt.) tyrinėjimo-projektavimo darbų užduotis, priima atliktus darbus, koordinuoja Savivaldybės seniūnijose atliekamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
- rengia ir įgyvendina perspektyvines programas vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo klausimais, ruošia paraiškas ir ataskaitas dėl vietinės reikšmės keliams ir gatvėms skiriamų lėšų gavimo ir tikslinio panaudojimo Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis;
- tikslina inžinerinių statinių apskaitos duomenis, rengia techninę teisinę dokumentaciją dėl šių statinių nurašymo;
- rengia ilgalaikes inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) investicijų programas siekiant pritraukti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, įgyvendina šiuos projektus;
- pastoviai kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose statybos srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių įgyvendinimu;
- ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;
- pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su statybos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais;
- pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių ar ligos laikotarpiu;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos, mechanikos ar aplinkos inžinerijos krypčių išsilavinimą;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų poįstatyminiais aktais, norminiais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais;
- mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
- mokėti organizuoti skyriaus veiklą analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
- gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
- turėti vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »