Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9

- Radviliškio savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Statybos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti statybą leidžiančių dokumentų, įskaitant statybos leidimų griauti statinį, išdavimą, organizuoti kelių priežiūrą ir plėtrą, organizuoti Savivaldybei priklausančių objektų pripažinimą tinkamais naudoti, tikrinti Savivaldybės finansuojamų objektų techninę dokumentaciją bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. III. VEIKLOS SRITIS
- Specialiosios

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- administruoja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos lėšas, skirtas Savivaldybei priklausantiems vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti: renka ir apibendrina informaciją apie planuojamus vykdyti darbus, rengia ir derina objektų sąrašus, atlieka finansavimo sutartyse nustatytas atsakingo darbuotojo funkcijas, užtikrina finansavimo sutarčių įvykdymą nustatytu laiku, teikia ataskaitas ir paraiškas lėšoms gauti ir atlieka kitas su šiuo klausimu susijusias funkcijas;
- rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus (paraiškas, sąlygas, technines specifikacijas ir pan.), vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją, dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe, atlieka pateiktų pasiūlymų vertinimą, teikia vertinimo išvadas;
- vertina teikėjų rengiamų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų Savivaldybės objektų techninių (darbo) projektų sprendinius, rengia dokumentus, reikalingus statinių statybą leidžiantiems dokumentams gauti, organizuoja tokių objektų statybos darbų užbaigimo procedūras;
- kaupia duomenis, reikalingus vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių priežiūros lėšų poreikiui nustatyti, rengia defektų aktus, atlieka skaičiavimus ir teikia lėšų poreikio aprašymus, siekiant užtikrinti veiksmingą ir tikslingą valstybės, Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
- organizuoja ir kontroliuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos darbus, teikia rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, kontroliuoja darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo pagal pavedimą rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų saugaus eismo reikalavimus;
- vykdo pagal sutartis atliktiems vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos darbams suteiktų garantijų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą statinių būklę ir priežiūrą, taupų valstybės, Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
- organizuoja ir kontroliuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių saugaus eismo užtikrinimo priemonių (kelio aitvarų ir pan.) įrengimo ir remonto darbus, teikia rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, kontroliuoja darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų saugaus eismo reikalavimus, organizuoja ir/arba vykdo statinių statybos techninę priežiūrą;
- organizuoja, vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių, jų statinių ir priklausinių techninę inventorizaciją ir apskaitą analoginėje ir skaitmeninėje formoje;
- rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, planus ir ataskaitas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą;
- užtikrina Savivaldybės administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Savivaldybės administracijai nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
- dalyvauja pagal savo kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
- nagrinėja piliečių ir organizacijų prašymus, pasiūlymus bei skundus pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal skyriaus kompetenciją;
- analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų taikymo praktiką, kuriuose reguliuojami klausimai pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, rengia pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams siekiant jų tobulinimo;
- planuoja ir teikia siūlymus Savivaldybės strateginiams plėtros planams, teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statybą ir kelių priežiūrą, investicines programas;
- gebėti rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus statybos ir kelių priežiūros klausimais, gebėti savarankiškai organizuoti pavestą statybų ir kelių priežiūros darbą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlook ir naudotis internetu, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis;
- mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »