Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4)

Vilnius - Valstybinis studijų fondas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1-85
(Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V1-31 redakcija)

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies (toliau – studijų kaina) grąžinimą į valstybės biudžetą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –studijų kainos grąžinimo į valstybės biudžetą administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
4.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. apibendrina aukštųjų mokyklų teikiamą informaciją apie asmenis, turinčius grąžinti studijų kainą;
5.2. kontroliuoja studijų kainos grąžinimo pagrindus;
5.3. priima prašymus dėl studijų kainos grąžinimo, atleidimo nuo studijų kainos grąžinimo, informuoja asmenis apie sprendimus dėl šių prašymų;
5.4. rengia iš siunčia įspėjimus dėl studijų kainos grąžinimo, kontroliuoja, kaip yra grąžinama studijų kaina po įspėjimo išsiuntimo;
5.5. palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais;
5.6. atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie asmenis, grąžinančius studijų kainą, užtikrindamas tinkamą studijų kainos grąžinimo į valstybės biudžetą administravimą;
5.7. sudaro skolininkų, dėl kurių įsiskolinimo grąžinant studijų kainą išieškojimo yra kreipiamasi į teismą, sąrašus, apskaičiuoja šių įsiskolinimų dydį ir perduoda informaciją dėl skolos išieškojimo teisininkui, sudarydamas sąlygas studijų kainos išieškojimui teisminiu būdu;
5.8. konsultuoja asmenis, teikia informaciją apie studijų kainos grąžinimą, užtikrindamas, kad studentai, mokslo ir studijų institucijos ir kiti asmenys gautų išsamią ir teisingą informaciją apie studijų kainos grąžinimo tvarką;
5.9. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
5.10. rengia Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus;
5.11. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas;
5.12. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
5.13. prireikus pavaduoja skyriaus kitus darbuotojus;
5.14. vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinis studijų fondas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: