Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 7,6) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. AP–563

STRATEGINĖS PLĖTROS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės veiklos procesų ekonominę analizę ir efektyvumo vystymą, užtikrinti akcininko interesų realizavimą, dalyvaujant savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ekonomikos ir investicijų skatinimo – funkcijas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, viešojo administravimo, finansų, verslo ar vadybos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, savivaldybės biudžeto sudarymą, įmonių veiklą bei valdymą, verslo standartus, viešojo transporto veiklos organizavimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą ir raštvedybą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Siekdamas užtikrinti akcininko interesų realizavimą:

5.1.1. atstovauja Savivaldybės valdomose įmonėse pagal suteiktą įgaliojimą;

5.1.2. analizuoja bendrovių, savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose yra valdybos narys, vadovo pateiktą medžiagą apie įmonės ar įstaigos veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, faktinius ir prognozuojamus ūkinės veiklos rodiklius, pajamų ir išlaidų sąmatas, metines finansines ataskaitas;

5.1.3. analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, sistemina informaciją, teikia pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų tarifų nustatymo bei reguliavimo, kainų skaičiavimo metodikos sudarymo ir tobulinimo bei šių įmonių privatizavimo, likvidavimo, veiklos efektyvumo didinimo, plėtotės ar reorganizavimo;

5.1.4. rengia tvarkas ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl įmonių vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo;

5.1.5. renka, sistemina ir teikia informaciją Apskaitos skyriui apie investicijas į asocijuotuosius ir kontroliuojamuosius subjektus.

5.2. Siekiant užtikrinti Departamento atsakomybėje esančios miesto gyvenimo srities funkcionavimą ir miestui sukuriamos vertės didinimą, organizuoja keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą, tikrina kompensacijų pagrįstumą.

5.3. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.4. Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų numatomas vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas ir rengia atsakymų projektus, dalyvauja eksperto teisėmis vertinant pasiūlymų techninę dalį ir teikia išvadas.

5.5. Vykdo mažos vertės pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

5.6. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus.

5.7. Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui.

5.8. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe pagal Skyriui priskirtą kompetenciją.

5.9. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, interneto svetainėje.

5.10. Vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas.

5.11. Tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą.

5.12. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: