Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. AP-303STRATEGINĖS PLĖTROS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Strateginio planavimo ir finansų skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti strateginio planavimo sistemos funkcionavimą, planuoti, paskirstyti ir tvarkyti savivaldybės finansinius išteklius, organizuoti Skyriaus veiklą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – strateginio planavimo, Savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo bei kitų Savivaldybės finansinių išteklių valdymo funkcijas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo, vadybos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje (Finansų valdymas apima finansinių rodiklių skaičiavimą, finansinių investicijų valdymą, biudžeto sudarymą, finansų planavimą ir organizavimą, finansinių išteklių prognozavimą ir kontrolę, finansinių ataskaitų rengimą ir analizę, įmonės ir įstaigos pinigų srautų bei nuosavo ir skolinto kapitalo valdymą, finansų plėtros strategijos formavimą ir kitus finansinius sprendimus);

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžeto asignavimų naudojimą ir buhalterinę apskaitą;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

4.7. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus darbą:

5.1.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą;

5.1.2. rengia skyriaus nuostatus, veiklos planus, veiklos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.1.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriui dėl skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

5.1.4. vykdo Skyriaus darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą, teikia Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento (toliau – Departamentas) direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

5.1.5. leidžia įsakymus (privalomus Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams) dėl savivaldybės biudžeto asignavimų ekonominės paskirties pakeitimo ir įsakymus Skyriaus veiklos klausimais.

5.2. Siekdamas užtikrinti tinkamą strateginio planavimo sistemos funkcionavimą:

5.2.1. koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau - SSPP), Savivaldybės strateginio veiklos plano (toliau - SVP) rengimą, koregavimą, svarstymą ir tvirtinimą;

5.2.2. teikia pasiūlymus Šiaulių miesto Strateginei plėtros tarybai dėl miesto plėtros strategijos, prioritetinių tikslų, vykdomų programų, finansavimo;

5.2.3. koordinuoja metinių ataskaitų apie SSPP ir SVP įgyvendinimo rezultatus, parengimą ir pristatymą;

5.2.4. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojų, atsakingų už strateginį planavimą, veiklą;

5.2.5. organizuoja investicinės programos parengimą pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas;

5.2.6. organizuoja Skyriui priskirtų Savivaldybės veiklos plano programų rengimą ir priemonių vykdymą, siekdamas dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius tikslus.

5.3. Siekdamas užtikrinti tinkamą Savivaldybės finansinių išteklių valdymą:

5.3.1. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų Savivaldybės finansinių išteklių;

5.3.2. koordinuoja Savivaldybės iždo ir kitų nebiudžetinių lėšų planavimą, paskirstymą ir apskaitos tvarkymą;

5.3.3. atlieka Savivaldybės iždo ir kitų Savivaldybės finansinių išteklių, kurių tvarkymas priskirtas Skyriui, išankstinę finansų kontrolę;

5.3.4. nagrinėja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų subjektų prašymus dėl papildomų biudžeto asignavimų ar kitų lėšų, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo;

5.3.5. pasirašo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų pervedimo mokėjimo pavedimus ir kitus finansinius dokumentus;

5.3.6. koordinuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą bei tvarkymą užtikrindamas tinkamą šio mokesčio planavimą, vykdymą ir kontrolę. Kontroliuoja interesantams išduodamų pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą teisingumą;

5.3.7. organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų, sutarčių ir kitų reikalingų dokumentų parengimą paskolų investicijoms ir skoloms grąžinti pirkimui ir refinansavimui.

5.4. Tvirtina Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį (KFAR), Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį (FAR) viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS).

5.5. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

5.6. Vertina Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą pagal įstaigos ekonominę finansinę būklę.


5.7. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus.

5.8. Kontroliuoja, kad būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai. Analizuoja, ar Savivaldybės išleisti teisės aktai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, rengia jų pakeitimų projektus.

5.9. Bendradarbiauja su Savivaldybės struktūriniais padaliniais, su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, spręsdamas Savivaldybei keliamus aktualius planavimo uždavinius, konsultuoja Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

5.10. Teikia informaciją ir ataskaitas, prognozes apie Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymą ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais Savivaldybės administracijos direktoriui ir Departamento direktoriui.

5.11. Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 11.50
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €