Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 15

- Vedėjo pareigybė reikalinga planuoti, paskirstyti ir tvarkyti Savivaldybės finansinius išteklius, organizuoti skyriaus veiklą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
- kontroliuoja pagal skyriaus kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą;
- rengia skyriaus nuostatus, veiklos planus, veiklos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
- vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
- organizuoja Savivaldybės biudžeto projekto rengimą ir dalyvauja jį rengiant, siekdamas užtikrinti Savivaldybės įgyvendinamų priemonių finansavimą, teikia Savivaldybės biudžeto projektą svarstyti Tarybos komitetams ir tvirtinti Tarybai;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su Savivaldybės biudžeto rengimu, tvirtinimu ir vykdymu, projektus ar organizuoja jų rengimą tam, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
- prie sprendimų projektų, kurių priėmimas paveiktų Savivaldybės biudžetą, pateikiamuose aiškinamuosiuose raštuose pateikia ekonominius skaičiavimus apie galimą įtaką Savivaldybės biudžetui;
- planuoja Savivaldybės finansinius išteklius Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms įgyvendinti, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, viešųjų paslaugų teikimui organizuoti, juos analizuoja ir tikslina, koordinuoja jų surinkimą, paskirstymą, administravimą ir apskaitos tvarkymą;
- atlieka Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo analizę, teikia informaciją Savivaldybės vadovams;
- analizuoja asignavimų valdytojų paraiškas gauti lėšų ir tikrina jų atitiktį pagal patvirtintą biudžetą;
- pasirašo lėšų pervedimo asignavimų valdytojams mokėjimo pavedimus ir kitus finansinius dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;
- vykdo išankstinę finansų kontrolę;
- dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
- nustatyta tvarka nagrinėja asmenų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų skundus, pareiškimus, prašymus ir pasiūlymus, imasi priemonių rastiems ar nurodytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti;
- organizuoja dokumentų valdymą skyriuje pagal norminius ir metodinius dokumentus, kontroliuoja pavestų užduočių (atsakymų) įvykdymo terminus;
- pagal skyriaus vykdomas funkcijas nustatyta tvarka organizuoja archyvinių bylų formavimą ir jų perdavimą saugoti;
- teikia Savivaldybių asociacijai, Finansų ministerijai ir kitoms ministerijoms informaciją ir pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
- pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, teikia juos Finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;
- Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;
- pagal kompetenciją teikia Komunikacijų skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;
- pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
- nesant skyriaus vedėjo pavaduotojo, atlieka jo funkcijas;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų finansinio, ekonominio, biudžeto planavimo darbo patirtį;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
- išmanyti biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, biudžetinių įstaigų apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius skyriaus atliekamas funkcijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, biudžeto apskaitos ir dokumentų valdymo programomis);
- mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »