Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11.

- Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau tekste - skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją koordinuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų lėšų pritraukimą ir jų panaudojimą Savivaldybėje.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą.
- Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
- Apibendrina ir teikia Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus jų atrankai.
- Pagal skyriaus kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie planuojamus, rengiamus ir įgyvendinamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų finansuojamus projektus, taip pat projektus Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų finansinei paramai gauti.
- Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių bei nacionalinių programų lėšomis, rengimo bei administravimo klausimais.
- Organizuoja paraiškų finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų, rengimo procedūras.
- Vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių pateiktus planuojamus projektus (projektinius pasiūlymus) ir teikia išvadas dėl jų atitikimo.
- Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją planuoja, sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško galimų investicijų šaltinių.
- Vykdant Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus pirkimus, skyriaus vedėjo nurodymu ruošia medžiagą, numatytą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atliekamų viešųjų pirkimų tvarkos apraše.
- Dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, būtinus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams.
- Bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo klausimais bei, gavęs įgaliojimus pagal pareigybei paskirtą kompetenciją, atstovauja Savivaldybei valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose.
- Informuoja apie galimybes Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir jų reguliavimo sričiai priskiriamoms įstaigoms ir įmonėms užmegzti bendradarbiavimo ryšius su potencialiais partneriais užsienio šalyse atitinkamai programai ir/ar projektui įgyvendinti.
- Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į paklausimus bei raštus.
- Rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą.
- Įgyvendinant Savivaldybės strateginius tikslus, savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.
- Atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų tarptautinių programų lėšų panaudojimą; Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą.
- Žinoti pagrindinių ES institucijų struktūrą bei funkcijas.
- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, politikos mokslų krypties) išsilavinimą.
- Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti bei redaguoti analitinius dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis; gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti teisės aktų rengimo taisykles.
- Turėti patirties projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. tarptautinių programų lėšomis, rengimo ir/ar įgyvendinimo srityje.
- Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).
- Mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »