Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. A2-443

STRATEGINIO PLANAVIMO IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų organizavimą Raseinių rajono savivaldybės (toliau – rajono Savivaldybė) administracijoje, užtikrinant, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais rajono Savivaldybės veiklą nuostatuose numatytais klausimais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo tvarką;
4.4. gerai išmanyti viešųjų pirkimų procedūras ir gebėti taikyti viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;
4.5. žinoti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia priskirtų rajono Savivaldybės administracijos atvirų ir supaprastintų atvirų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas ir teikia jas tvirtinti Raseinių rajono savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija);
5.2. tikrina ir derina kitų specialistų parengtus viešųjų pirkimų dokumentus;
5.3. ruošia ir teikia viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
5.4. rengia rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais;
5.5. teikia rajono Savivaldybės administracijos specialistams metodinę pagalbą viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
5.6. padeda Komisijai ir pirkimų organizatoriams vykdyti LR viešųjų pirkimų įstatymu bei Komisijos darbo reglamentu nustatytas funkcijas, tvarkant reikalingą dokumentaciją, talpinant informaciją elektroninėse viešųjų pirkimų informacinėse sistemose bei teikiant informaciją;
5.7. dalyvauja Komisijos darbe, protokoluoja Komisijos posėdžius, rajono Savivaldybės administracijos direktoriui įtraukus į Komisijos sudėtį;
5.8. rengia ir teikia rajono Savivaldybės administracijos direktoriui bei skyriaus vedėjui informaciją apie planuojamus vykdyti, vykdomus bei įvykusius viešuosius pirkimus, taip pat informaciją reikalingą metinei ataskaitai;
5.9. nurodo rajono Savivaldybės administracijos pirkimų organizatoriams dokumentų, reikalingų viešųjų pirkimų apskaitai tvarkyti, jų įforminimo reikalavimus;
5.10. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus;
5.11. dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe savo veiklos klausimais;
5.12. seka LR viešųjų pirkimų įstatymo, jo poįstatyminių teisės aktų pasikeitimus ir savalaikiai juos taiko vykdant pareigybėje nurodytas funkcijas bei atlieka administracijos vidaus teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, pakeitimus bei teikia juos tvirtinti rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.13. atstovauja skyriui pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir rajono Savivaldybės institucijose, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų įstaigų darbuotojais, sprendžiant praktines viešųjų pirkimų vykdymo problemas;
5.14. Komisijos prašymu, padeda nagrinėti tiekėjų pretenzijas, analizuoja gautus tiekėjų pasiūlymus ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
5.15. Komisijos prašymu, rengia ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriui teikia tvirtinti įsakymo dėl ekspertų pasiūlymams nagrinėti paskyrimo projektą, parenka ekspertus;
5.16. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su uždavinių ir funkcijų vykdymu;
5.17. dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą rajono Savivaldybės administracijoje;
5.18. vykdo ir kitus su rajono Savivaldybės administracijos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: