Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija –13

- Strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtros tendencijas, rengti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) strateginio veiklos plano bei strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano projektus ir jų vykdymo ataskaitas, analizuoti bei teikti pasiūlymus dėl galimų pokyčių, siekiant gerinti veiklos efektyvumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- analizuoja elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių plėtros tendencijas, šių sektorių sritis reglamentuojančių teisės aktų projektus bei teikia siūlymus departamento vadovybei dėl Tarnybos veiklos tobulinimo, kad Tarnybos strateginiai tikslai ir uždaviniai atitiktų pokyčius elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių rinkose ir būtų galima nustatyti prioritetines Tarnybos veiklos kryptis;
- rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą, naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) funkcines galimybes, rengia strateginio veiklos plano atitinkamų metų programų asignavimų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų, vertinimo kriterijų suvestines, suveda programos sąmatą pagal finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją ir pateikia Finansų ministerijai;
- Veiklos valdymo sistemos Veiklos planavimo (įskaitant išlaidų planavimą) ir kontrolės modulyje rengia strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių planų projektą ir jų vykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas, nustatytais terminais rengia strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ketvirtines ir metines apibendrintas ataskaitas Tarnybos vadovams;
- vadovaujantis strateginio planavimo metodika, rengia Tarnybos veiklos metinės ataskaitos dalį apie Strateginiame veiklos plane numatytus strateginius tikslus, atsižvelgiant į efekto vertinimo kriterijus ir vykdytas programas;
- rengia informaciją apie Tarnybos veiklos vertinimą pagal efektyvumo vertinimo kriterijus, sudarytus finansų ministro nustatyta tvarka, teikią pasiūlymus dėl galimų pokyčių, siekiant gerinti veiklos efektyvumą bei dėl Veiklos valdymo sistemos Veiklos planavimo (įskaitant išlaidų planavimą) ir kontrolės modulio tobulinimo;
- siekiant, kad Tarnybos veikla ir reguliavimo principai atitiktų ES bei tarptautinių elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių organizacijų rekomendacijoms ir sprendimams, nagrinėja ES ir kitų tarptautinių organizacijų strateginius, programinius dokumentus ir teikia pasiūlymus departamento bei skyriaus vadovybei dėl Tarnybos veiklos tobulinimo;
- teikia Tarnybos padaliniams informacinę ir metodinę pagalbą strateginio veiklos plano programų rengimo ir įgyvendinimo klausimais, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, konsultuoja Veiklos valdymo sistemos Veiklos planavimo (strateginio veiklos planavimo) modulio naudojimo klausimais;
- pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus ir pastabas kitų valstybės valdymo institucijų pateiktiems teisės aktų projektams elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių klausimais;
- tvarko Skyriaus bendrąją dokumentaciją;
- vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Strategijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, biudžeto tvarkymo ir strateginio planavimo principus, su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių veiklą, veiklos reguliavimo sistemos principus;
- būti susipažinusiam su elektroninių ryšių, informacinių technologijų, pašto, geležinkelių transporto sektorių vystymosi tendencijomis;
- išmanyti biudžetinių įstaigų strateginio planavimo ir biudžeto tvarkymo principus;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
- būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
- gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- pasižymėti strateginiu ir analitiniu mąstymu, turėti organizacinių gabumų;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- mokėti dirbti su kompiuterinėmis tekstinio redagavimo, duomenų bazių programomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »