Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-588

STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS
VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės (toliau – grupė) vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Grupės vadovo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą grupės darbą, padedant formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse, esant kompleksinės veiklos poreikiui, ar apimant keletą ministro valdymo sričių ar kai iš esmės keičiamas esamas teisinis reguliavimas, taip pat užtikrinant tarptautinių santykių formavimą, koordinavimą ir palaikymą ministrui pavestose valdymo srityse.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – strateginių sprendimų paramos, strateginės analizės ir prognozavimo bei tarptautinių santykių formavimo, koordinavimo ir palaikymo srityse.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos, arba ekonomikos, arba politikos mokslų, arba sociologijos, arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinės apsaugos ir darbo arba strateginio planavimo ir analizės, arba tarptautinių santykių srityse;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo ir socialinės apsaugos sistemą, sąlygojančią gyventojų socialinį saugumą, gyvenimo lygį, pajamų pasiskirstymą, galimybę naudotis sukurtais resursais ir dalyvauti visuomenės gyvenime, strateginį planavimą viešajame sektoriuje, taip pat išmanyti tarptautinių institucijų ir ES dokumentus, reglamentuojančius skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politiką;
4.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir užsienio kalbomis;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – grupės darbuotojai) veiklą;
4.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. planuoja ir organizuoja grupės darbą bei yra atsakingas už grupės funkcijų ir grupei pavestų pavedimų kokybišką ir savalaikį vykdymą;
5.2. analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą bendrąją politiką ir jos įgyvendinimą, teikia išvadas bei pasiūlymus ministrui dėl jos tobulinimo ar reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;
5.3. renka ir analizuoja informaciją apie vykdomas skurdo ir socialinės atskirties, pajamų nelygybės mažinimo priemones, analizuoja ir stebi šių rodiklių pokyčius;
5.4. organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja įgyvendinant veiklas ir (ar) projektus, skirtus vystyti ministerijos veiklos stebėsenos rodiklius, plėtoti duomenų surinkimo, apdorojimo, analitikos ir prognozavimo priemones, tematinius modulius ir įrankius, užtikrinti jų didesnį patikimumą ir tarpusavio integraciją;
5.5. rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse;
5.6. analizuoja ir vertina ministerijoje bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų, teisės aktų projektų įtaką socialiniams rodikliams;
5.7. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą, analizuoja ir teikia informaciją ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui apie jų vykdymą;
5.8. ministro pavedimu atlieka strateginių sprendimų, esant kompleksinės veiklos poreikiui ar apimant keletą ministro valdymo sričių, įgyvendinimo stebėseną;
5.9. teikia pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, pagal Grupės kompetenciją koordinuoja teisėkūros iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektų rengimą, taip pat prognozuoja ir analizuoja jų įgyvendinimo rezultatus;
5.10. pagal Grupės kompetenciją vertina ar dalyvauja vertinant kitų institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, gyventojų pateiktus pasiūlymus dėl socialinės apsaugos ir darbo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ar pateiktus teisės aktų projektus, esant poreikiui rengia ar organizuoja išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą;
5.11. užtikrina Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse, pagal Grupės kompetenciją teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės ir ES politikos, tarptautinių santykių plėtros;
5.12. užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijų, pasisakymų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą;
5.13. atstovauja ministerijai tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose, taip pat daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose su tarptautinių institucijų ir ES bei užsienio valstybių delegacijomis;
5.14. įgyvendina ir koordinuoja ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų veiklą tarptautinės ir ES teisės ir politikos, narystės tarptautinėse organizacijose ir jų valdymo organuose ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;
5.15. teikia pasiūlymus ministrui dėl politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų dalyvavimo tarptautiniuose ir ES renginiuose bei susitikimuose;
5.16. koordinuoja Europos Semestro procesų įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;
5.17. pagal Grupės kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis ir ES institucijomis;
5.18. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;
5.19. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;
5.20. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
5.21. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui.

Pareiginės algos koeficientas: 16.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €