Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Studijų kokybės vertinimo centro direktorius (pareiginės algos koeficientas 18,5 (baziniais algos dydžiais)) (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. P1- 167

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Centrui nustatytų uždavinių įgyvendinimui užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – studijų kokybės lygio mokslo ir studijų institucijose stebėjimas; ekspertinis mokslo ir studijų institucijų veiklos, studijų krypčių, studijų programų išorinis vertinimas ir akreditavimas; kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimas ir užsienio institucijose įgytų, su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų vertinimas ir (arba) pripažinimas Lietuvoje ir bendrosios veiklos srities funkcijas –įstaigos vidaus administravimas

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ir magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei mokslo ir studijų srities veiklą;
4.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su Centro veikla;
4.4. gebėti spręsti įstaigos pagrindinės veiklos organizavimo, biudžetinių įstaigų finansavimo, darbo teisinių santykių klausimus;
4.5. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamojo darbo patirtį;
4.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.8. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.9. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
4.10. išmanyti bendravimo, vadovavimo psichologijos, profesinės etikos ir kultūros pagrindus, gebėti juos taikyti praktikoje.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. veikia Centro vardu;
5.2. atstovauja Centrui, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis, arba dalį šių funkcijų paveda vykdyti Centro valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), pagal jų kompetenciją;
5.3. atsiskaito Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui arba jo įgaliotam asmeniui ir Centro tarybai (toliau – Taryba);
5.4. pagal veiklos sritį teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlymus ir teisės aktų pakeitimų projektus dėl studijų kokybės ir kvalifikacijų vertinimo tobulinimo;
5.5. tvirtina Centro struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašą;
5.6. teikia Tarybai tvirtinti Centro metinę veiklos ataskaitą;
5.7. tvirtina Centro metinius veiklos planus;
5.8. tvirtina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
5.9. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas ar taiko drausminio poveikio priemones ir pašalpas;
5.10. neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgęs į suderintus su Taryba pareiginių algų dydžius valstybės tarnautojams ir tarnybinių atlyginimų dydžius darbuotojams, nustato Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį;
5.11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už Centro valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų tarnybinės veiklos vertinimą, darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu;
5.12. organizuoja skundų dėl Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų nagrinėjimą;
5.13. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą, priima sprendimus visais Centro veiklos klausimais arba teisės aktų nustatyta tvarka dalį šių funkcijų paveda Centro valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams pagal jų kompetenciją;
5.14. leidžia įsakymus ir tvirtina kitus Centro dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;
5.15. teikia Tarybai svarstyti su Centro veikla susijusius klausimus, dalyvauja Tarybos posėdžiuose;
5.16. rūpinasi Centro intelektualiaisiais, materialiaisiais ir finansiniais ištekliais;
5.17. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir ataskaitos būtų teisingi;
5.18. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
5.19. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centro veikloje;
5.20. atsako už praėjusių kalendorinių metų Centro veiklos ataskaitos parengimą ir jos pateikimą visuomenei;
5.21. atsako už Centrui nustatytų uždavinių įgyvendinimą, funkcijų ir pareigų vykdymą, Centro ūkinę ir finansinę veiklą;
5.22. atsako už darbų saugą Centre;
5.23. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: