Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9

- Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui, nacionaliniams tyrimams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo įgyvendinimui, socialinei pedagoginei pagalbai, Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiams organizuoti, priskirtiems mokomiesiems dalykams ir švietimo įstaigoms kuruoti.

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- teikia metodinę paramą švietimo įstaigų vadovams Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nutarimų, įsakymų, ugdymo planų, programų, Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kitų norminių teisės aktų įgyvendinimo klausimais ir kontroliuoja šių dokumentų vykdymą;
- tiria ir vertina švietimo būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjųšvietimo poreikiai savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymosavivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
- dalyvauja rengiant savivaldybės strateginio švietimo plano projektą, metinių švietimo ir sporto veiklos programų projektus, rengia skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus;
- dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitas, tikslinių švietimo programų projektus, švietimo būklės savivaldybėje apžvalgas pagal stebėsenos rodiklius;
- teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
- rengia Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, sutarčių, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus koordinuojamų sričių klausimais;
- koordinuoja brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą;
- koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą ir vykdymą;
- organizuoja nacionalinių tyrimų įgyvendinimą;
- kuruoja istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų, chemijos, biologijos, geografijos, dailės, muzikos mokomųjų dalykų ir šių sričių pasirenkamųjų dalykų mokymą, konkursų ir olimpiadų organizavimą, rengia apskaitas, teikia paraiškas dėl dalyvavimo zoniniuose bei šalies renginiuose, koordinuoja išvykimą į juos. Kaupia informaciją apie olimpiadų, konkursų, apžiūrų rezultatus, organizuoja jų sklaidą. Dalyvauja vertinant šių dalykų mokytojų praktinę veiklą;
- koordinuoja gamtosauginę veiklą ir ekologinį švietimą savivaldybės ugdymo įstaigose;
- prižiūri mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
- kuruoja socialinės pedagoginės pagalbos organizavimą ir tobulinimą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
- organizuoja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, surenka informaciją, būtiną sprendimui priimti, atlieka šios komisijos sekretoriaus funkcijas;
- teikia metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui mokyklose organizuoti, prižiūri ir vertina, kaip mokyklose vykdomos prevencinės ir minimalios priežiūros priemonės, siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo savivaldybėms priskirtas funkcijas;
- kuruoja skyriaus vedėjo priskirtas ugdymo įstaigas, derina priskirtų ugdymo įstaigų tarifikacijas, etatų sąrašus, konsultuoja rengiant kuruojamų įstaigų nuostatus, prižiūri pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą priskirtose ugdymo įstaigose;
- priima ir nagrinėja kuruojamų ugdymo įstaigų bendruomenės narių, kitų piliečių prašymus, skundus, pasiūlymus;
- vykdo kuruojamų švietimo veiklos sričių ir įstaigų savivaldybės lygmens švietimo stebėseną, koordinuoja rajono ugdymo įstaigų veiklos įsivertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
- rengia pranešimus ar pasisakymus kuruojamais klausimais vadovų pasitarimams, pagal poreikį rengia su kuruojamais klausimais susijusių savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, sutarčių projektus, aiškinamuosius raštus ir kitų raštų projektus;
- vykdo savivaldybės mokyklų, savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, siekdamas laiduoti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą;
- bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, siekdamas suteikti švietimo įstaigoms metodinę ir vadybinę pagalbą pagal savo kompetenciją.
- Vyriausiasis specialistas vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai


- Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
- netekęs galios;
- mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
- išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus;
- gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
- gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
- gebėti vykdyti skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
- žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »