Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaišiadorys - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Ši pareigybė reikalinga koordinuoti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą savivaldybės mokyklose, vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimą į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir kaupti duomenis apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas, organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos ( socialinės pedagoginės, psichologinės, specialiosios pedagoginės) teikimą savivaldybės mokyklose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas švietimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį edukologijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius švietimo politiką, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymąsavivaldybės mokyklose;
5.2. stebi, analizuoja švietimo prieinamumą ir kokybę, skatina švietimo tobulinimą, konsultuoja ir vertina lopšelio-darželio ,,Spindulys“, lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“, Rumšiškių lopšelio-darželio, Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, Žaslių lopšelio-darželio ,,Žaliasis klevelis“, Žiežmarių
mokykos-darželio ,,Vaikystės dvaras“, Gudienos mokyklos-darželio ,,Rugelis“ ugdomąją ir vadovų vadybinę veiklą;
5.3. koordinuoja mokytojų atestacijos vykdymą savivaldybės mokyklose: dalyvauja mokytojų atestacijoje ir veiklos vertinime, tvarko Savivaldybės mokytojų atestacijos dokumentus;
5.4. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priėmimą ir kaupia duomenis apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas vadovaudamasis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu;
5.5.rengia priskirtų mokyklų nuostatus,vadovų pareigybių aprašymus, kuruojamų savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos dokumentus ir vykdo jų įgyvendinimą, derina ugdymo planus, ugdymo programas,teikia metodinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klausimais;
5.6. koordinuoja etnokultūros programų vykdymą savivaldybės mokyklose;
5.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos ( psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos) teikimą savivaldybės mokyklose;
5.8.rengia informaciją apie švietimo būklę pagal kuruojamas sritis savivaldybėje ir teikia skyriaus specialistų pateiktąinformaciją interneto tinklalapiui Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui;
5.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės švietimo strategiją, Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano švietimo dalį;
5.10. siekdamas analizuoti, prognozuoti ir vertinti švietimo pokyčius, vykdo Savivaldybės lygmens švietimo stebėseną, vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
5.11. teikia informaciją ir ataskaitas švietimo ir mokslo ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. rengia atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo įsakymų projektus savo kompetencijai priklausančiais klausimais ir juos derina Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
5.13. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
5.14. inicijuoja viešuosius pirkimus: nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui pirkimų paraiškas, pirkimų technines specifikacijas, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus teikėjams, pirkimo sutarčių projektus;
5.15. vykdo viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūrą: tikrina pirkimo sutarčių užtikrinimo terminus ir vertes, tikrina ir pasirašo prekių, paslaugų ir darbų priėmimo aktus, sąskaitas faktūras nustatyta tvarka teikia jas Buhalterijos skyriui, inicijuoja pirkimo sutarčių pakeitimus, nutraukimus;
5.16. organizuoja švietimo įstaigų vadovų rezervo rengimą;
5.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.10
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €