Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Jaunimo reikalų koordinatorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Jaunimo reikalų koordinatorius yra karjeros valstybės tarnautojas (vyriausiasis specialistas).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė reikalinga savivaldybės jaunimo politikai formuoti ir įgyvendinti: rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis. III.

Jaunimo reikalų koordinatorius, siekdamas įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką,inicijuoja jai įgyvendinti reikalingas priemones.
- Jaunimo reikalų koordinatorius, siekdamas, kad jaunimo politikos nuostatos būtų tinkamai įgyvendinamos savivaldybėje, rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, projektus.
- Jaunimo reikalų koordinatorius, siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas.
- Siekdamas sekti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius, jaunimo reikalų koordinatorius rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis supažindina savivaldybės administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus.
- Siekdamas, kad būtų užtikrintas efektyvus savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas ir techninis posėdžių aprūpinimas, jaunimo reikalų koordinatorius koordinuoja jos darbą.
- Jaunimo reikalų koordinatorius, vykdydamas savo veiklą, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais, tokiu būdu užtikrindamas tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką.
- Siekdamas užtikrinti, kad perduotos funkcijos jaunimo politikos srityje būtų tinkamai vykdomos, jaunimo reikalų koordinatorius bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis.
- Jaunimo reikalų koordinatorius dalyvauja kitų savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje.
- Jaunimo reikalų koordinatorius, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas.
- Siekdamas perimti ir pasidalinti kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio šalių jaunimo politikos įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžiais, jaunimo reikalų koordinatorius dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos srityje.
- Organizuoja Lietuvos mokinių parlamento (LMP) rinkimus rajone, koordinuoja mokinių savivaldos institucijų ir LMP darbą, siekiant sudaryti jaunuoliams galimybę tvarkyti savo reikalus.
- Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, organizuoja ir prižiūri vaikų socializacijos programų (Vasaros poilsio ir Programų per mokslo metus) įgyvendinimą rajone.
- Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka, organizuoja ir prižiūri kaimo bendrojo lavinimo mokyklų neformalaus vaikų ugdymo įstaigų mokinių nemokamą pavėžėjimą į mokyklas ir atgal: rengia sutartis su vežėjais, aprūpina mokinius nemokamo važiavimo bilietais, inicijuoja patikras dėl mokinių pavežimo organizavimo, siekiant užtikrinti saugų kaime gyvenančių mokinių pavėžėjimą.
- Atsako už sąlygų sudarymą mokinių maitinimui organizuoti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.
- Vadovaudamasis teisės aktais tiria, piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus kuruojamų sričių klausimais.
- Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos ribose, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
- Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
- Išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.
- Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
- Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
- Turėti vienerių metų darbo su jaunimu, jaunimo organizacijomis patirtį.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Jonavos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »