Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Švietimo skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Švietimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti švietimo organizavimą ir priežiūrą Varėnos rajono savivaldybėje, organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti nustatytas funkcijas;
- rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
- organizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;
- dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, organizuoja skyriaus mėnesio ir ketvirtinių planų rengimą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
- organizuoja Skyriaus veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos rengimą;
- organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
- organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
- dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti;
- organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų informavimą apie savivaldybėje priimtus teisės aktus reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
- koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
- organizuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių Švietimas turinio rengimą ir atnaujinimą;
- teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
- organizuoja gyventojų priėmimą, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
- organizuoja Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą ir šio plano pakeitimo projektų parengimą;
- koordinuoja Savivaldybės mokyklų vadovų atestaciją;
- dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
- koordinuoja Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų atestaciją;
- teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
- vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
- mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
- gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
- gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
- gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;
- žinoti švietimo sistemą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »