Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Druskininkai - Druskininkų savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - dalyvauti formuojant Druskininkų savivaldybės švietimo politiką, vykdyti švietimo viešąjį administravimą savivaldybės švietimo įstaigose, prižiūrėti kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo politiką; koordinuoja su švietimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
 • laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
 • vykdo Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, Švietimo skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 • padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą švietimo politikos srityse;
 • savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus švietimo klausimais dėl:
 • kuruojamų savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
 • pritarimo kuruojamų įstaigų strateginiams planams;
 • kitais klausimais, susijusiais su vykdomomis funkcijomis;
 • rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas ir išvadas apie sutarčių vykdymą;
 • dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
 • inicijuoja ilgalaikių savivaldybės švietimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 • teikia pasiūlymus savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams dėl socialinių paslaugų plėtros vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • tiria ir vertina švietimo būklę analizuojant, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;
 • rengia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;
 • koordinuoja ir prižiūri ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo bei socialinių pedagogų ir metodinių būrelių veiklą, dalijimąsi gerąja patirtimi;
 • kuruoja lopšelių - darželių “Bitutė”, “Žibutė”, Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos priešmokyklinių, pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos priešmokyklinių, pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ bei Druskininkų „Saulės“ pagrindinės ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklų priešmokyklinių ir pradinių klasių veiklą;
 • koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių kuruojamų įstaigų vadybinę veiklą; konsultuoja įstaigų vadovus ir darbuotojus, įstaigų bendruomenes ugdymo proceso ir veiklos organizavimo klausimais;
 • koordinuoja ir prižiūri pagal kuruojamą sritį mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus, kitus renginius;
 • rengia Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų bei socialinių priemonių, susijusių su vaikų bei suaugusiųjų užimtumu, projektus, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir koordinuoja, administruoja ir kontroliuoja patvirtintų programų ir priemonių įgyvendinimą, joms skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybėje veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
 • tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka švietimo teikėjų veiklos priežiūrą;
 • organizuoja visuomenės informavimą apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi ir konsultavimą šiais klausimais savivaldybės teritorijoje, sudaro sąlygas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjams savivaldybės informacinėse sistemose viešinti aktualią informaciją apie vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas ir renginius;
 • organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius švietimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės švietimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • dalyvauja su švietimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija ir kitomis institucijomis;
 • atsako už Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos bei stebėsenos Druskininkų savivaldybės mokyklose aprašo įgyvendinimą;
 • koordinuoja mokyklų komandų veiklą, teikiant socialinę, pedagoginę pagalbą mokiniams;
 • inicijuoja savivaldybės švietimo įstaigų (kuruojamų) savivaldos institucijų kūrimąsi;
 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo centralizuotą tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir jų paskirstymą ir nukreipimą į savivaldybės švietimo įstaigas;
 • atlieka švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę;
 • vykdo valstybinę švietimo stebėseną pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintus Valstybės švietimo stebėsenos rodiklius ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašą, siekia sudaryti sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę laiduojantį valdymą;
 • rengia švietimo veiklos statistines ataskaitas;
 • nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus, skundus ir įstaigų, įmonių paraiškas, skundus savo vykdomų funkcijų srityje;
 • teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, Švietimo skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
 • dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • analizuoja užsienio šalių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį sprendžiant problemas savo vykdomų funkcijų srityje; inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą ir perdavimą;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos veiklos ir Švietimo skyriaus veiklos klausimais;
 • saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;
 • saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 • tausoja ir prižiūri Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja juos tik tarnybos tikslais;
 • laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Švietimo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 • vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities edukologijos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisėkūrą, asmens duomenų teisinę apsaugą, švietimą, gebėti teisės aktus taikyti praktiškai;
 • gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 • mokėti rengti dokumentus pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintas Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo trečiajai kategorijai nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis vartotojo lygiu MS Office aplinkoje MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 • gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • gebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;
 • mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sugebėti atstovauti Švietimo skyriui savivaldybės ir kitose institucijose savo atliekamų funkcijų srityje.
CVB klientas

Druskininkų savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: