Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kretinga - Kretingos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai „Jaunimo teisių apsauga“: rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, koordinuoti Kretingos rajono savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
 • rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų Jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 • renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 • siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir teikia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • koordinuoja rajono nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų bei mokinių savivaldos institucijų mokyklose veiklą;
 • administruoja lėšas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų bei institucijų projektams, programoms vykdyti, parengia sutartis, vykdo projektų ir programų priežiūrą;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų finansavimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;
 • organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savavaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • seka jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius, rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą, nevyriausybinių organizacijų veiklas su jomis supažindina savivaldybės administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus;
 • koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas efektyvus jų darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija ,,Apskritasis stalas“, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerija, ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais, tokiu būdu užtikrindamas tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką;
 • inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą ir analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • dalyvauja savivaldybės ir kitų savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo politikos ir nevyriausybinių organizacijų klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo bei nevyriausybinių organizacijų interesams savivaldybėje;
 • siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą, inicijuoja savivaldybėje jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus, kurie būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas;
 • siekdamas perimti kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio šalių jaunimo politikos įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžius ir jais pasidalinti, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos srityje;
 • kuria savivaldybėje Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių, galinčių dirbti su neaktyviais, niekur nedirbančiais ir nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis (NEET) , tinklą;
 • atlieka jaunimo politikos savivaldybėje kokybės vertinimą, išskiriant reikalingas tobulinti jaunimo politikos kryptis savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su įstaigomis, vykdančiomis atvirų jaunimo erdvių veiklos programą, sudarant bendrą veiksmų planą;
 • inicijuoja jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir vietos bendruomenių partnerystę, užtikrinant bendrų veiklų įgyvendinimo rodiklių pasiekimą;
 • vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su jaunimo reikalų priemonių vykdymu, prekėms ir paslaugoms pirkti, parengia priėmimo-perdavimo ir materialinių vertybių nurašymo aktus;
 • vykdo rajono savivaldybės teisės aktuose nustatytas funkcijas civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremaliomis situacijomis;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Švietimo skyriaus funkcijomis, jaunimo teisių apsaugos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • 2 išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais; turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
 • turėti veiklos su jaunimu dirbančiose organizacijose darbo patirties;
 • turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
 • turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.
CVB klientas

Kretingos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: