Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. T1-175

(2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. T1-41 redakcija)TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti (prižiūrėti) kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais bei alkoholiu, konsultuoti ūkio subjektus, fizinius asmenis, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas teisės normų taikymo tabako bei alkoholio kontrolės (priežiūros) klausimais, koordinuoti informacinių technologijų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje panaudojimą, diegimą ir plėtrą.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros).


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sociologijos arba teisės studijų krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tabako ir alkoholio kontrolę, ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.3. mokėti rengti ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų dokumentus;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis, gebėti naudotis valstybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus pavedimu atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ar su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, patikrinimus;

5.2. laikydamasis teisės aktų nustatytos tvarkos surašo ūkio subjektų patikrinimų dokumentus;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei jose priima nutarimus;

5.4. atlieka tyrimus dėl juridinių asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje, padarytų internetinėje erdvėje ar naudojantis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis;

5.5. vykdo Alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų pažeidimų stebėseną internetinėse svetainėse;

5.6. atlikdamas licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną, analizuoja jų išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo dokumentus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir teikia rekomendacijas miestų (rajonų) savivaldybėms;

5.7. pagal kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Departamento interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

5.8. rengia ir teikia metodinę informaciją ir konsultacijas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo klausimais;

5.9. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

5.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

5.11. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

5.12 atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €