Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas-pareiginės algos koeficientas 7,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. T1-175

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. T1-25 redakcija)TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atstovauti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) interesams Lietuvos Respublikos teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės (priežiūros) klausimais, konsultuoti ūkio subjektus ir fizinius asmenis, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros) teisinio reguliavimo klausimais. Taip pat kontroliuoti (prižiūrėti) kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais bei alkoholiu, atlikti licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės ir specialiojoje veiklos srityje – tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tabako ir alkoholio kontrolę, ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei gebėti juos taikyti praktikoje;
4.3. mokėti rengti ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų dokumentus bei procesinius dokumentus teismams administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose, išmanyti administracinių nusižengimų teiseną;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Departamento direktoriaus pavedimu atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ar su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, patikrinimus;
5.2. laikydamasis teisės aktų nustatytos tvarkos surašo ūkio subjektų patikrinimų dokumentus;
5.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei jose priima nutarimus;
5.4. atlieka tyrimus dėl juridinių asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje ir nustatęs teisės aktų pažeidimus surašo atitinkamus procesinius dokumentus;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;
5.6. pagal kompetenciją rengia procesinius dokumentus teismams ir atstovauja Departamento interesams Lietuvos Respublikos teismuose bei valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
5.7. atlikdamas licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną, analizuoja jų išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo dokumentus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir teikia rekomendacijas miestų (rajonų) savivaldybėms;
5.8. rengia ir teikia metodinę informaciją ir konsultacijas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo klausimais;
5.9. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
5.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
5.11. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
5.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (159) »