Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Tarptautinio bendradarbiavimo departamento Tarptautinių informacijos mainų skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Tarptautinio bendradarbiavimo departamento Tarptautinių informacijos mainų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis — A.
- Pareigybės kategorija — 12

- Tarptautinio bendradarbiavimo departamento (toliau — Departamentas) Tarptautinių informacijos mainų skyriaus (toliau — skyrius) vyriausio specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Departamento skyriaus darbą, keičiantis mokestine informacija su užsienio valstybių mokesčių administratoriais ir koordinuoti tokio darbo atlikimą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau — AVMI).III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Mokestinės informacijos mainų srityje:
- siekdamas, kad būtų užtikrintas efektyvus mokestinės informacijos mainų darbas, rengia taisykles, instrukcijas, kitus teisės aktus, metodikas ir rekomendacijas jam priskirto darbo abipusės pagalbos keičiantis mokestine informacija su užsienio kompetentingomis institucijomis srityje;
- siekdamas, kad būtų užtikrintas sėkmingas apsikeitimas mokestine informacija, vadovaudamasis tarptautinėmis sutartimis, ES teisės aktais bei abipusės pagalbos administruojant mokesčius susitarimais, teikia užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms paklausimus ir atsakymus, susijusius su abipusės pagalbos suteikimu administruojant pridėtinės vertės mokestį ir tiesioginius mokesčius;
- siekdamas užtikrinti sėkmingą apsikeitimą mokestine informacija, pagal savo Departamento skyriaus kompetenciją koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja atsakingiems VMI prie FM ir AVMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau — darbuotojai) abipusės pagalbos keičiantis mokestine informacija su užsienio kompetentingomis institucijomis klausimais;
- siekdamas, kad būtų teisingai ir išsamiai reglamentuota tarptautinių informacijos mainų veikla, pagal savo Departamento skyriaus kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl kitų VMI prie FM administracijos padalinių parengtų dokumentų projektų, dėl nustatyta tvarka VMI prie FM perduotų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų, taip pat teikia pasiūlymus dėl atliekamo darbo gerinimo, mokesčių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų tobulinimo;
- nepriemokų išieškojimo informacijos mainų srityje:
- siekdamas užtikrinti efektyvų darbą teikiant pagalbą dėl tarptautinio nepriemokų išieškojimo, rengia taisykles, instrukcijas, kitus teisės aktus, metodikas ir rekomendacijas šioje srityje;
- siekdamas užtikrinti sėkmingą tarptautinio nepriemokų išieškojimo darbą, vadovaudamasis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis bei ES teisės aktais, teikia užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms prašymus bei informaciją, susijusią su abipusės pagalbos suteikimu išieškant mokestines nepriemokas;
- siekdamas užtikrinti sėkmingą apsikeitimą informacija suteikiant pagalbą išieškant mokestines nepriemokas, pagal savo Departamento skyriaus kompetenciją koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja atsakingiems VMI prie FM administracijos padaliniams ir valstybės tarnautojams bei darbuotojams, abipusės pagalbos, keičiantis informacija su užsienio kompetentingomis institucijomis, šioje srityje klausimais;
- verčia iš anglų į lietuvių, taip pat iš lietuvių į anglų kalbas su tarptautiniu administraciniu bendradarbiavimu keičiantis informacija susijusius dokumentus;
- Laikydamasis informacijos konfidencialumo reikalavimų ir užtikrindamas savalaikį informacijos apsikeitimo darbą, siunčia į užsienį, taip pat priima iš užsienio šalių mokesčių administracijų gautus paklausimus/atsakymus keičiantis informacija per specialų elektroninį paštą (toliau — CCN paštas);
- siekdamas nustatyti mokesčių vengimo atvejus tarptautiniu mastu, padeda koordinuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) dalyvavimą programos FISCALIS 2020 programos priemonėje — daugiašaliai mokestiniai patikrinimai (Multilateral control — MLC), taip pat VMI dalyvavimą Fiscalis 2020 programos priemonėje, kurios pagalba VMI ir užsienio šalių mokesčių administracijų kontrolės veiksmus atliekantys asmenys kartu atlieka konkrečių Lietuvoje ar užsienyje registruotų ūkio subjektų administracinius tyrimus bei lankosi šių subjektų administracinėse patalpose (Presences in the offices and participation in administrative enquiries — PAOE).
- Departamento skyriaus tvarkomų dokumentų apskaitos srityje:
- per specialų tinklą elektroniniu bei įprastu būdu gautus su Departamento skyriaus veikla susijusius paklausimus bei atsakymus registruoja dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje bei persiunčia juos AVMI, kitiems atsakingiems VMI prie FM administracijos padaliniams bei atitinkamoms užsienio šalių mokesčių administracijoms ar kitoms institucijoms,
- registruoja Departamento skyriuje gaunamus paklausimus bei atsakymus, taip pat kitus susijusius dokumentus specialioje Departamento skyriaus dokumentų registravimo programoje,
- tvarko kitą Departamento skyriaus gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau — ES) teisės aktais, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
- išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo ir derinimo taisykles;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- gerai mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet Explorer);

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »