Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas;
- išanalizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas ir referuoti apie jas teisėjui;
- rengti procesinių dokumentų projektus;
- teisėjo pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengti reikiamų raštų projektus;
- prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
- vykdyti teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);
- esant reikalui pavaduoti kitą teisėjo padėjėją;
- tvarkyti susirašinėjimo su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmisorganizacijomis teisinės pagalbos klausimais dokumentus;
- dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;
- užtikrinti bylose esančių asmenų asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitus teisės aktų reikalavimus;
- vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
- gerai išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Marijampolės rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »