Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Teisės departamento (toliau – Departamentas) Teisėkūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elektroninių ryšių, pašto veiklos, elektroninio parašo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo teisinę priežiūrą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pozicijų ir interesų atstovavimą ir gynimą, struktūrinių padalinių teisinį konsultavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais ir jų lydimuosius dokumentus;
- vertina Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams, juridinės technikos reikalavimams, Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatytą tvarką juos derina ir vizuoja;
- skelbia Tarnybos parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje;
- rengia Tarnybos norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas ir talpina jas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje;
- vertina, kiek tai susiję su Tarnybos kompetencija, ar viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengti ir Tarnybai pateikti išvadoms ar pastabos ir (ar) pasiūlymams Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus;
- vertina Tarnybos rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos, atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams ir Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatyta tvarka juos vizuoja;
- teikia teisines išvadas dėl Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų teisės aktų projektų ir raštų;
- teikia informaciją apie Europos Sąjungos institucijų priimtų direktyvų, sprendimų, rekomendacijų ir kitų Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą;
- pagal kompetenciją rengia Tarnybos siūlymus dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir kitose Europos teisminėse institucijose svarstomas bylas ir pozicijų jose;
- pagal pavedimą rengia ir teikia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.) teismams bylose, susijusiose su elektroninių ryšių, pašto veiklos, elektroninio parašo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis;
- pagal pavedimą užtikrina priimtų teismų sprendimų, nutarčių vykdymą Tarnyboje;
- pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat pagal įgaliojimą atstovauja Tarnybos interesams teismuose, kitose teisėsaugos institucijose elektroninių ryšių, pašto veiklos. Elektroninio parašo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus;
- sprendžia Tarnyboje kylančius teisinius klausimus, konsultuoja Tarnybos administraciją ir struktūrinių padalinių tarnautojus ar darbuotojus jų veikloje kylančiais teisiniais klausimais;
- pagal kompetenciją bendradarbiauja su viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant kylančius teisinio pobūdžio klausimus;
- rengia ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
- pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse institucijose elektroninių ryšių, pašto veiklos, elektroninio parašo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, darbo grupių veikloje;
- pagal Skyriaus kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis;
- vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti teisinio darbi patirties rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
- gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti elektroninių ryšių, pašto veiklą, elektroninio parašo, viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo priežiūrą, valstybės tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius, darbo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus;
- būti susipažinusiam su tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, pašto veiklą, elektroninį parašą;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame instaliuota Windows operacinė sistema ir naudotis Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »