Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Teisės departamento (toliau – Departamentas) Atstovavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13.

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, nagrinėti piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) veiksmų ir sprendimų, teisminiu būdu išieškoti grąžintinas lėšas, atstovauti Agentūrai teismuose ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose bei teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Agentūrai suteiktas teises ir įgalinimus.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų;
- rengia medžiagą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, teismams, kitoms institucijoms, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo bei iš sutarčių kylančiuose ginčuose;
- (2014 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. PS1-500 redakcija nuo 2014 m. liepos 17 d.)atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, teismuose ir kitose institucijose ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės bei ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonių administravimo, iš bendradarbiavimo bei duomenų teikimo sutarčių kylančiuose ginčuose, tai pat bylose dėl Agentūros pirkimų vykdymo bei kitose teisminėse bylose, ginant Agentūros interesus vadovybei pavedus;
- pagal Skyriaus kompetenciją teisminiu būdu išieško grąžintinas lėšas, perduoda antstolių kontoroms vykdyti vykdomuosius dokumentus;
- pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su Agentūros dalyvavimu teisminiuose ginčuose;
- pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją apie grąžintinų lėšų išieškojimą teisminiu būdu, teikia ją Agentūros padaliniams;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų teisės aktų projektus;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių ir kitų asmenų pateiktus paklausimus, pareiškimus, pretenzijas ir skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų bei rengiant atsakymus į juos;
- nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
- teikia Agentūros vadovybei išvadas ir pasiūlymus teisės klausimais;
- pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, teikia informaciją teisės klausimais, ataskaitas jiems vykdant tarnybines pareigas;
- tvarko skyriaus dokumentaciją, rengia bei tvarko skyriaus bylų nomenklatūrą, pagal patvirtintą nomenklatūrą formuoja bei tvarko bylas, parengia jas perdavimui į archyvą, sunaikinti;
- užtikrina slaptos medžiagos, susijusios su valstybės ir ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, naudojamos vykdant darbo funkcijas, konfidencialumą;
- dalyvauja rengiant Skyriaus mokymų planus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- (2014m. kovo28 d. įsakymo Nr. PS1-226 redakcija nuo 2014m. balandžio 1 d.)turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- išmanyti žemės ūkio sektoriaus valdymo ir teisinio reguliavimo principus;
- gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- (2014m. kovo 28d. įsakymo Nr. PS1-226 redakcija nuo 2014m. balandžio 1 d.)išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »