Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės ir personalo skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas - 7,9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-108
(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija)

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus patarėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtą darbą, užtikrinant personalo valdymo funkcijų vykdymą, įvertinti, ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinių padalinių vadovų ir specialistų rengiami veiklos norminiai dokumentai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka juridinės technikos reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – teisėje ir personalo valdyme.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;
4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, personalo politiką, teisės aktų projektų rengimą, asmens duomenų apsaugą, tarnybinės etikos (elgesio) normas, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, korupcijos prevenciją, negalios nustatymą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, numatyti probleminių klausimų sprendimo būdus ir metodus;
4.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir tvarką;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekiant užtikrinti, kad būtų efektyviai, kokybiškai ir laiku įgyvendinamos skyriui pavestos funkcijos, padeda skyriaus vedėjui planuoti, organizuoti skyriaus darbą, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus;
5.2. skyriaus vedėjo pavedimu kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas;
5.3. rengia skyriuje rengiamų įsakymų ir kitų dokumentų bei raštų projektus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui priskirti uždaviniai ir funkcijos;
5.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5.5. siekiant įgyvendinti skyriui priskirtas funkcijas, padeda organizuoti tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo procedūras, tiek kiek šių funkcijų centralizuotai nevykdo Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras;
5.6. siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, konsultuoja Tarnybos struktūrinių padalinių vadovus nuostatų bei pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymo keitimo ir papildymo, teikia pasiūlymus rengiant Tarnybos padalinių nuostatus bei pareigybių aprašymus, juos vertina, rengia pareigybių sąrašo projektą, teikia pasiūlymus dėl jo pakeitimo;
5.7. siekiant užtikrinti efektyvų teisės aktų vykdymą, derina struktūrinių padalinių parengtus Tarnybos veiklos norminius dokumentus (įsakymus, sprendimus, sutartis, raštus ir kt. dokumentus) ir vertina jų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
5.8. siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų parengimą Tarnyboje, konsultuoja padalinių vadovus ir specialistus, ar jų rengiami dokumentai, siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka juridinės technikos reikalavimus, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
5.9. skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus pagal skyriaus kompetenciją, rengia atsakymų projektus;
5.10. teikia pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų projektų;
5.11. koordinuoja studentų praktiką Tarnyboje, siekiant užtikrinti efektyvų studentų praktikantų paskirstymą;
5.12. kartu su Tarnybos struktūriniais padaliniais rengia dokumentus teisėsaugos ir teisingumo institucijoms, tam, kad būtų tinkamai įgyvendintos Tarnybai priskirtos funkcijos;
5.13. siekiant tinkamai atstovauti ir ginti Tarnybos teises, pagal įgaliojimą atstovauja Tarnybą teisiniais klausimais teismuose ir kitose institucijose;
5.14. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir valdymo institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant įgyvendinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei efektyviai spręsti iškilusias problemas;
5.15. siekiant tinkamai spręsti teisines ir personalo problemas, konsultuoja Tarnybos tarnautojus ir darbuotojus teisės, personalo bei valstybės tarnybos klausimais;
5.16. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos darbo grupių ir komisijų veikloje, organizuojamuose posėdžiuose, susirinkimuose;
5.17. Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimą, siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą, o kartu užtikrinti skyriaus darbo efektyvumo ir kokybiškumo skatinimą;
5.18. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Tarnybos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: