Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės ir personalo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- remdamasis Tarnybos administracijos padalinių pateikta informacija, rengia, derina, tikslina, teikia tvirtinti kiekvienų einamųjų biudžetinių metų planuojamų atlikti Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau – Planas) ir skelbia viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – Suvestinė);
- peržiūri Planą ir Suvestinę kiekvieną einamųjų kalendorinių metų ketvirtį ir, esant poreikiui, juos tikslina;
- užtikrina informacijos apie Tarnybos viešuosius pirkimus paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje;
- su Tarnybos administracijos padalinių vedėjais derina bendrosios bei specialiosios literatūros poreikį, rūpinasi jos užsakymu ir įsigijimu;
- organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus Tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus;
- rengia prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus ir derina juos Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;
- teikia Tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus visų per finansinius metus Tarnybos atliktų mažos vertės viešųjų pirkimų ataskaitą;
- prižiūri, kaip viešojo pirkimo iniciatoriai vykdo Tarnybos sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;
- registruoja kiekvieną atliktą viešąjį pirkimą Tarnybos pirkimų registre;
- sudaro savo atliekamų pirkimų dokumentų bylas ir jų aprašus;
- atlieka Tarnyboje prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;
- pildo viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų (paraiškų, apklausos pažymų, plano keitimų, sutarčių keitimų ir kt.) elektroninius registrus;
- pagal savo kompetenciją rengia ir teikia Tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, procedūrų, įvykdytų ir nutrauktų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių ir kitas ataskaitas bei kitą reikalingą informaciją;
- atlieka kitas Tarnybos viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
- pagal poreikį kaupia ir rengia statistinę informaciją apie Tarnyboje atliktus ir atliekamus viešuosius pirkimus;
- susirašinėja su tiekėjais, rengia atsakymus į tiekėjų klausimus, prašymus, pretenzijas, skundus, užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
- teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
- rengia Tarnybos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų projektus;
- dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, ataskaitas;
- Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais atstovauja Tarnybai;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, vadybos arba ekonomikos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
- išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- būti nepriekaištingos reputacijos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 16 d.);
- mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
- sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis, turėti organizacinių sugebėjimų.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Viešųjų pirkimų tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »