Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

Darbo pobūdis

 • Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė
 • Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti teisinių priemonių įgyvendinimą ir atstovauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus (toliau – Panevėžio skyrius) interesams teismuose, išankstinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka bei ikiteisminio tyrimo institucijose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Vykdo teisės aktų ir kitų Panevėžio skyriuje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę.
 • Teikia pastabas/pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Panevėžio skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus.
 • Informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus.
 • Konsultuoja Panevėžio skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais.
 • Kontroliuoja, ar Panevėžio skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.
 • Kontroliuoja, ar Panevėžio skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Panevėžio skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Dalyvauja rengiant Panevėžio skyriaus sutarčių projektus Panevėžio skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus ir užtikrina, kad Panevėžio skyriaus sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.
 • Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms.
 • Seka teismuose vedamų civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų eigą, apibendrina Panevėžio skyriaus išnagrinėtų civilinių, administracinių bei baudžiamųjų bylų rezultatus ir informuoja Panevėžio skyriaus direktorių ir Skyriaus vedėją.
 • Bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Fondo biudžetui.
 • Rengia ir nustatyta tvarka teikia pretenzijas draudimo įstaigoms, vykdančioms privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, dėl lėšų grąžinimo į Fondo biudžetą.
 • Vykdo Fondo biudžetui dėl trečiųjų asmenų kaltės padarytos žalos bei dėl kitų priežasčių susidariusių valstybinio socialinio draudimo išmokų permokų išieškojimą.
 • Rengia ataskaitas apie pareikštus reikalavimus dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ir sugrąžintų draudimo išmokų sumas, išvadas ir pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui.
 • Kontroliuoja lėšų išieškojimą pagal antstoliams perduotus vykdomuosius raštus. Apibendrintą informaciją teikia Skyriaus vedėjui.
 • Tikrina sprendimų projektų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais teisėtumą ir juos vizuoja.
 • Rengia nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose projektus, teikia Panevėžio skyriaus direktoriui administracinių teisės pažeidimų protokolus ir kitą bylos medžiagą.
 • Ruošia ir teikia teismams administracinių teisės pažeidimų bylų medžiagą pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas.
 • Tvarko administracinių teisės pažeidimų bylų apskaitą ir kontroliuoja nutarimų dėl administracinių baudų skyrimo vykdymo procesą.
 • Rengia ir teikia Panevėžio skyriaus direktoriui sprendimų dėl administracinių baudų mokėjimo dalimis ar atsisakymo išdėstyti administracinių baudų mokėjimą projektus.
 • Rengia ir nustatyta tvarka teikia teismui prašymus dėl paskirtų administracinių baudų pakeitimo kita administracine nuobauda (viešaisiais darbais ar administraciniu areštu).
 • Tvarko nutarimų dėl administracinių baudų skyrimo dublikatų registrą.
 • Tikrina draudėjams, turintiems įsiskolinimą praleistais mokėjimo terminais, įstatymų numatytų sankcijų taikymo teisėtumą ir pagrįstumą Panevėžio skyriaus direktoriui pavedus.
 • Atstovauja Panevėžio skyriaus interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose Panevėžio skyriaus direktoriui pavedus.
 • Atstovauja Panevėžio skyriaus interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose Panevėžio skyriaus direktoriui pavedus, teikia išvadas dėl bylų eigos.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus Panevėžio skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Atlieka tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus Panevėžio skyriaus direktoriui pavedus, rengia išvadas ir teikia jas Panevėžio skyriaus direktoriui.
 • Rengia Panevėžio skyriaus vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.
 • Vizuoja įsakymų projektus personalo ir veiklos klausimais.
 • Rengia Panevėžio skyriaus struktūrinių padalinių nuostatus bei pareigybių aprašymų projektus Panevėžio skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Dalyvauja įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, nuostatas Panevėžio skyriaus direktoriui pavedus.
 • Pagal šios pareigybės kompetenciją užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras bei rengia susijusių dokumentų projektus.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Panevėžio skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
 • Dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas Panevėžio skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Atlieka rengiamų darbo metodikų, norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinį vertinimą pagal šios pareigybės kompetenciją Panevėžio skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su socialinį draudimą reglamentuojančiais pagrindiniais ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos pasirašytomis dvišalėmis sutartimis ir susitarimais su kitomis šalimis socialinio draudimo srityje, teismų praktika šios srities civilinėse ir administracinėse bylose.
 • Mokėti analizuoti teisės aktus ir juos taikyti praktiškai, gerai išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (57) »