Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės ir personalo skyrius Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - Tarnybos vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1.3.10.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Tarnybos ruošiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus, vykdyti viešuosius pirkimus, konsultuoti Tarnybos darbuotojus teisės bei viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, atstovauti Tarnybos interesus teisėtvarkos ir kitose institucijose.

Rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėti ir teikti išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų.
- Analizuoti kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoti, siekiant užtikrinti rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
- Analizuoti, prireikus ruošti sutarčių, susijusių su Tarnybos veikla, projektus, ir juos vizuoti, siekiant užtikrinti tinkamą Tarnybos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
- Dalyvauti darbo grupių, komisijų darbe.
- Teikti siūlymus dėl teisinio reglamentavimo keitimo, kuriuos įgyvendinus būtų šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, mažinama reguliacinė ir priežiūros našta ūkio subjektams, veiksmingiau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra.
- Dalyvauti rengiant Tarnybos metinį viešųjų pirkimų planą.
- Atlikti pavestus viešuosius pirkimus.
- Konsultuoti Tarnybos darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais, teikti informaciją apie deklaravimo tvarką.
- Tikrinti ir analizuoti privačių interesų deklaracijų duomenis, atliekti jų stebėseną, o nustačius galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį apie tai nedelsiant raštu informuoti tiesioginį vadovą.
- Pagal kompetenciją savarankiškai atlikti galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų Tarnybos kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinės etikos (elgesio) normas, nuostatų pažeidimų tyrimus bei visus minėtiems tyrimams būtinus procedūrinius veiksmus.
- Rengti atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus.
- Konsultuoti Tarnybos darbuotojus teisės taikymo klausimais.
- Skyriaus kompetencijos ribose nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ar skundus bei rengti į juos atsakymus.
- Nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas.
- Savo kompetencijos ribose vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą).
- Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.
- Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį viešųjų pirkimų (supaprastintų viešųjų pirkimų, elektroninių viešųjų pirkimų) srityje.
- Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius skyriaus kompetencijai priskirtinas veiklos sritis Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu bei kitais su įvairių gyvūnų rūšių veislininkyste susijusiais teisės aktais, taip pat su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais įvairių gyvūnų rūšių veislininkystę..
- Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas.
- Mokėti rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, atlikti teisės aktų projektų ekspertizę.
- Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »