Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 19 d.
įsakymu Nr. 2BE-205


TEISĖS IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (5)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (5) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir analizuoti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, užtikrinti teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau – Administracija), imtis priemonių, kad Administracijos veikla atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, įgyvendinti priemones, siekiant pašalinti ir valdyti Administracijos veikloje kylančias rizikas, vykdyti operatyvią, veiksmingą ir ilgalaikę kovą su korupcija, užtikrinant Administracijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei veiklos gerinimą. Darbo vieta – Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės ir rizikų valdymo Administracijos veiklos srityse − funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis ar vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.4. turėti patirties korupcijos prevencijos ir / arba rizikų valdymo srityje;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertina jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
5.2. atlieka įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, atlieka Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3. vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinio nusižengimo protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras;
5.4. rengia ir įgyvendina Administracijos kovos su korupcija programas ir planus;
5.5. analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse ir teikia Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo;
5.6. organizuoja antikorupcinį švietimą, skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojai) laikytis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, instruktuoja ir konsultuoja juos, siekiant užtikrinti veiklos teisėtumą;
5.7. Administracijos direktoriaus ir (ar) skyriaus vedėjo nurodymu vertina vidaus kontrolės sistemos veikimą (Administracijoje nustatytų vidaus taisyklių laikymąsi, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, funkcijų paskirstymą, darbo ir išteklių naudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir teikia išvadas dėl minėtų sričių tobulinimo;
5.8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitomis įstaigomis ir institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, siekdamas užkirsti kelią korupcinėms veikoms;
5.9. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Administracijos interesams įvairiose teisminėse ir neteisminėse institucijose;
5.10. rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
5.11. rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl parengtų sutarčių projektų, prižiūri priskirtų sutarčių administravimą, užtikrindamas tinkamą jų vykdymą ir Administracijos interesų apsaugą;
5.12. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
5.13. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;
5.14. atlieka administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tyrimus, teikia pasiūlymus dėl šio proceso tobulinimo; organizuoja nagrinėjamų administracinių bylų dokumentų tvarkymą, užtikrindamas tinkamą administracinių procesinių teisės normų laikymąsi;
5.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
5.16. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
5.17. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
5.18. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
5.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 10.45
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €