Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti viešosios tvarkos kontrolę, įstatymuose nustatytų draudimų ir reikalavimų įgyvendinimų priežiūrą, nustatyti ir šalinti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) kodekso savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijai priskirtų kontroliuoti administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) priežastis ir sąlygas, gerinti tvarką Panevėžio mieste.

- Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
- renka ir fiksuoja įrodymus, tiria administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus), surašo pažeidimų (nusižengimų) protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą;
- bendradarbiauja su policijos pareigūnais, palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis skyriaus veiklos klausimais;
- savivaldybės teritorijoje kontroliuoja, kaip laikomasi:
- Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;
- Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;
- gyvūnų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
- Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;
- Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimų;
- Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo reikalavimų;
- Kelių eismo taisyklėse nustatytų sustojimo ir stovėjimo reikalavimų;
- Prekybos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;
- Mažmeninės prekybos taisyklių reikalavimų;
- Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių reikalavimų;
- Saugaus elgesio miesto vandens telkiniuose ir ant jų ledo taisyklių reikalavimų;
- Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos reikalavimų;
- keleivinio kelių transporto vežėjų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
- Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimų;
- žemės kasinėjimo darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
- neeksploatuojamų transporto priemonių laikymą bendrojo naudojimo vietose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
- nustato nenaudojamus žemės sklypus, sudaro jų sąrašą, informuoja nenaudojamų žemės sklypų (jų dalies) savininkus, nuomininkus ir naudotojus apie įtraukimą į sąrašo projektą, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo dėl sąrašo patvirtinimo projektą;
- nagrinėja administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) bylas;
- nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją ir faktinius duomenis tikrina vietoje;
- vykdo vaizdo stebėjimą mobiliosiomis vaizdo kameromis savivaldybės teritorijoje, tvarko duomenis ir atsako už duomenų rinkimo teisėtumą;
- teikia Miesto infrastruktūros skyriui pasiūlymus dėl stacionariųjų kamerų įrengimo vietos;
- skyriaus vedėjo pavedimu atlieka patikrinimus, reidus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus;
- renka informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančias problemas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, atsakingoms institucijoms ar tarnyboms;
- pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, dokumentų projektus;
- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose;
- teikia skyriaus vedėjui, Komunikacijų skyriui, spaudai, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;
- iki sausio 10 d. atsiskaito skyriaus vedėjui pateikdamas ataskaitas už praėjusių metų darbą;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis;
- nesant kito vyriausiojo specialisto, jį pavaduoja.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą;
- gerai išmanyti viešąją tvarką, administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevenciją ir kontrolę reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis, gebėti juos taikyti praktiškai;
- gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus);
- išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programomis) ir naudotis informacinėmis technologijomis;
- turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »