Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti viešosios tvarkos kontrolę, įstatymuose nustatytų draudimų ir reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, nustatyti ir šalinti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) kodekso savivaldos vykdomosios institucijos kompetencijai priskirtų kontroliuoti administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) priežastis ir sąlygas, gerinti tvarką Panevėžio mieste.

- Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės priimtų teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
- renka ir fiksuoja įrodymus, tiria administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus), surašo pažeidimų (nusižengimų) protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą;
- nagrinėja administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) bylas;
- bendradarbiauja su policijos pareigūnais, palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis skyriaus veiklos klausimais;
- atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybei institucijose ir įstaigose, kai nagrinėjami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
- skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų, institucijų gautus pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją, vietoje tikrina faktinius duomenis;
- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir dokumentus, reikalingus gauti leidimą įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis;
- vykdo vaizdo stebėjimą mobiliosiomis vaizdo kameromis savivaldybės teritorijoje, tvarko duomenis ir atsako už duomenų rinkimo teisėtumą;
- skyriaus vedėjo pavedimu, pagal skyriaus kompetenciją organizuoja patikrinimus ir dalyvauja juose;
- renka informaciją apie savivaldybės teritorijoje esančias problemas, analizuoja, teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms ar tarnyboms;
- pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, dokumentų projektus;
- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose;
- vykdo pirmininko funkcijas nuolat veikiančios darbo grupės nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, arba apleistas, būklei įvertinti ir sąrašui sudaryti;
- saugo nuolat ir ilgai saugomus dokumentus (bylas) pagal skyriaus sudarytus ir su Panevėžio apskrities archyvu suderintus nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus;
- teikia skyriaus darbuotojams reikalingą informaciją (iš duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų ir pan.);
- teikia skyriaus vedėjui, Komunikacijos skyriui, spaudai, žiniasklaidos priemonėms informaciją skyriaus veiklos klausimais;
- iki sausio 10 d. atsiskaito skyriaus vedėjui pateikdamas ataskaitas už praėjusių metų darbą;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus uždaviniais ir funkcijomis;
- nesant kito vyriausiojo specialisto, jį pavaduoja.

Reikalavimai


- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą;
- gerai išmanyti viešąją tvarką, administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevenciją ir kontrolę reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su vykdomomis funkcijomis, gebėti juos taikyti praktiškai;
- išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
- mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programomis) ir naudotis informacinėmis technologijomis;
- gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
- turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »