Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13.

- Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – užtikrinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiklai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja numatomų viešųjų pirkimų poreikio planavimą;
- rengia ir teikia visą būtiną informaciją apie viešuosius pirkimus;
- 3 organizuoja ir vykdo ilgalaikių sutarčių vykdymo kontrolę;
- organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
- rengia ir teikia pirkimo dokumentus ir jų patikslinimus (paaiškinimus);
- tikrina NVSC padalinių pateiktų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, techninių specifikacijų atitiktį Viešųjų pirkimo įstatymo principams;
- atlieka ekonominio efektyvumo, vykdant viešuosius pirkimus, didinimo galimybių analizę;
- organizuoja viešųjų pirkimų komisijų NVSC sudarymą;
- rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
- rengia vidaus teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
- konsultuoja NVSC padalinius viešųjų pirkimų klausimais;
- inicijuoja ir užtikrina ūkinių operacijų (prekių, paslaugų, darbų pirkimų ir kt.) vykdymą;
- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
- vykdo finansų kontrolę;
- laiku ir kokybiškai vykdo kitus NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
- teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
- atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
- mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
- mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
- gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »