Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Darbo pobūdis

1. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) strateginius tikslus paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų, tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, istorinės – kultūrinės atminties įprasminimo, leidybos, literatūros ir jos sklaidos, kultūrinės edukacijos politikos fomaliajame/neformaliajame bei socialinės atskirties grupių ugdyme, regionų kultūrinės edukacijos, valstybinės kalbos, tautinių mažumų ir kultūros centrų politikos srityse bei kitus Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus bei Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius. Ši pareigybė taip pat reikalinga ginti ministerijos interesus, atstovaujant jai teismuose bei kitose valstybės institucijose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • sprendžia jo kompetencijai priklausančius klausimus, susijusius su paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų, tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, istorinės – kultūrinės atminties įprasminimo, leidybos, literatūros ir jos sklaidos, kultūrinės edukacijos politikos fomaliajame/neformaliajame bei socialinės atskirties grupių ugdyme, regionų kultūrinės edukacijos, valstybinės kalbos, tautinių mažumų ir kultūros centrų politikos srityse teisės aktų rengimu;
 • rengia įstatymų, kitų teisės aktų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, įvairius raštus, Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka juos derina, vizuoja, teikia kultūros ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), pagal kompetenciją prisideda prie kitų teisės aktų ar raštų rengimo;
 • dalyvauja ministerijoje sudaromų komisijų ar darbo grupių darbe;
 • pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ar įmonėms konsultacijas teisiniais klausimais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, paklausimus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus;
 • prireikus, įvairiems klausimams pagal kompetenciją išspręsti pasitelkia ministerijos, kitų institucijų, ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų, įmonių specialistus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose bylose, susijusiose su paramos meno kūrėjams, profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų, tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kultūros srityje su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, istorinės – kultūrinės atminties įprasminimo, leidybos, literatūros ir jos sklaidos, kultūrinės edukacijos politikos fomaliajame/neformaliajame bei socialinės atskirties grupių ugdyme, regionų kultūrinės edukacijos, valstybinės kalbos, tautinių mažumų ir kultūros centrų politikos sritimis;
 • pagal kompetenciją rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos tarnautojus teisės aktų stebėsenos ir valstybės pagalbos klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia duomenis apie parengtus ir pateiktus svarstyti Seimo sesijose teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
 • pagal kompetenciją vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų (viceministrų ar ministerijos kanclerių) pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos padalinių pareikštas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir reikalui esant kartu su ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos valstybės tarnautojais atitinkamai juos tikslina;
 • pagal kompetenciją vykdo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus bei Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus veiklos ar padeda vykdyti dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų ir įmonių veiklos nurodytas rekomendacijas, prireikus, padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms, atstovauja ministerijai šiose institucijose;
 • vykdo kitus ministerijos vadovybės ar Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjo pavedimus.I

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės krypties magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
 • gerai žinoti ir mokėti taikyti konvencijas, tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su ministerijos funkcijomis profesionalaus meno ir kūrybinių industrijų srityje;
 • būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių, akcinių bendrovių veiklą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, įstatymais, susijusiais su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, prireikus, mokėti pateikti ieškininius pareiškimus, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: