Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,80)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A2-240
(Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A2-483 redakcija)

TEISĖS, PERSONALO IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą, teisėtumo laikymąsi Raseinių rajono savivaldybės (toliau – rajono Savivaldybė) institucijų veikloje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti rajono Savivaldybės administracijos uždavinius ir funkcijas, suteikti teisinę informaciją, pagal kompetenciją atstovauti rajono Savivaldybės interesams teismuose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisėje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą;
4.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos ir jos institucijų, jai pavaldžių įstaigų, bendrovių darbą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą, sutarčių sudarymą, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, ją analitiškai įvertinti, rengti ir teikti išvadas, jas argumentuoti, pateikti problemų sprendimo būdus, gebėti bendrauti;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. derina administracijos struktūrinių padalinių tarnautojų teikiamus rajono Savivaldybės mero potvarkius veiklos, administracijos direktoriaus įsakymus veiklos klausimais, tikrina, ar jie atitinka galiojančius teisės aktus, esant pavedimui atlieka jų analizę teisės požiūriu;
5.2. rengia rajono Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą bei derina administracijoje registruojamas sutartis, tikrina, ar jos atitinka galiojančius teisės aktus; administracijos direktoriaus pasirašytas sutartis registruoja apskaitos sistemoje, saugo skyriuje pirmą sutarties originalą, kontroliuoja jų įvykdymo terminus ir apie sutarčių įvykdymą pažymi DVS;
5.3. konsultuoja administracijos struktūrinių padalinių, rajono Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei bendrovių vadovus savo veiklos klausimais;
5.4. kaupia ir analizuoja visą medžiagą ir informaciją apie teikiamus ieškinius, pareiškimus, nagrinėjamas bylas teismuose bei bylų nagrinėjimo rezultatus ir teikia informaciją skyriaus vedėjui, rengia civilinius ieškinius dėl žalos atlyginimo ikiteisminio tyrimo metu arba baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu, vykdo jų apskaitą;
5.5. dalyvauja rajono Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje, teikia joms išvadas;
5.6. dalyvauja viešojo administravimo procedūrose (atlieka privalomus veiksmus nagrinėjant prašymus bei priimant dėl jų sprendimus);
5.7. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;
5.8. tvirtina skyriuje sudarytų, skyriuje registruotų ar gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą;
5.9. administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu rengia pretenzijas, ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius ir kasacinius skundus teismams, atstovauja juose rajono Savivaldybės administracijos direktoriui, administracijai ir gina jų interesus;
5.10. prireikus dalyvauja rajono Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, administracijos padalinių, rajono Savivaldybės įstaigų, organizacijų vadovų pasitarimuose, pasisako savo kompetencijos klausimais;
5.11. tvarko savo vedamas bylas ir perduoda jas skyriaus archyvą tvarkančiam specialistui;
5.12. atlieka rajono Savivaldybės tarybos Etikos komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas;
5.13. teikia siūlymus skyriaus vedėjui norminių teisės aktų rengimo, pakeitimo, tikslinimo klausimais, gavus įgaliojimus pavaduoja skyriaus vedėją ar kitus skyriaus darbuotojus;
5.14. atlieka rajono Savivaldybės sudarytos Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas;
5.15. vykdo ir kitus su rajono Savivaldybės administracijos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: