Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės skyriaus Vyriausiasis darbo inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisės skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Teisės skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme ir nuostatuose bei kituose teisės aktuose Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nustatytiems uždaviniams įgyvendinti, pagal kompetenciją vertinti VDI organizuojamų viešųjų pirkimų teisėtumą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos, realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
- teikia išvadas ir pasiūlymus dėl VDI gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su darbo, administracine, baudžiamąja, civiline ir kita teise, atitikimo Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Tarptautinės darbo organizacijos bei kitiems tarptautinių teisės aktų reikalavimams;
- teikia išvadas ir siūlymus dėl VDI nustatyta tvarka leidžiamų teisės aktų projektų atitikimo galiojantiems įstatymams, teikia siūlymus dėl lokalinių norminių teisės aktų, neatitinkančių galiojantiems įstatymams, pakeitimo ir atšaukimo;
- konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
- pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose, teisėsaugos ir kitose institucijose atstovaujant VDI teises ir teisinius interesus;
- teikia pasiūlymus dėl darbo įstatymų tobulinimo, rengia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams;
- vizuoja teisės aktų projektus, kitus dokumentus, raštus, vizuoja VDI vardu sudaromų ūkinių ir finansinių sandorių projektus ir įsakymus bei kitus dokumentus šiais klausimais;
- rengia, keičia ir derina skyriaus kompetencijai priskirtas sutartis;
- teikia pagalbą VDI skyrių darbuotojams rengiant viešųjų pirkimų inicijavimo dokumentus;
- atlieka viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę bei atitikimą viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir VDI vidaus teisės aktų nustatytai tvarkai;
- konsultuoja ir teikia metodinę paramą kitų skyrių darbuotojams teisės klausimais;
- dalyvauja darbdavių ir darbuotojų mokyme darbo įstatymų klausimais;
- rengia metodines rekomendacijas teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
- vykdo VDI inspektorių parengtų dokumentų (dėl tyrimų, patikrinimų, baudų skyrimo ir kt.) analizę;
- vykdo savo veiklos analizę;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
- turėti patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
- gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Viešojo administravimo įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbo santykius bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Administracinių teisės pažeidimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, Civilinio kodekso nuostatas, susijusias su sutarčių sudarymu, vykdymu ir nutraukimu, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas ir tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, VDI uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »