Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, kaip laikomasi viešosios tvarkos Savivaldybės teritorijoje; atlikti administracinių nusižengimų tyrimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus.

Siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
- nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją apie administracinius nusižengimus ir faktinius duomenis tikrina vietoje, esant galimybei, operatyviai reaguoja į pranešimus apie galimus nusižengimus;
- pradeda Administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus; įstatymo nustatytais atvejais priima nutarimą paskirti administracinę nuobaudą;
- teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, Administracijos darbuotojams nusižengimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais;
- prireikus pasitelkia Administracijos darbuotojus, policijos pareigūnus, kitų valstybės institucijų pareigūnus, atlikdamas tyrimus administraciniams nusižengimams nustatyti;
- bendradarbiauja su Administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis užtikrinant viešąją tvarką, dalyvauja kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones, programas, susijusias su gyventojų saugumo stiprinimu;
- registruoja administracinių nusižengimų protokolus ir kitus procesinius veiksmus Administracinių nusižengimų registre;
- įgaliotas atstovauja Administracijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
- vertina teisinės technikos požiūriu ir pagal jų santykį su galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais Savivaldybės institucijų sprendimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, projektus ir derina juos pagal Savivaldybės institucijų nustatytą tvarką; prireikus inicijuoja šių sprendimų rengimą ir pakeitimus;
- siekdamas užtikrinti sudaromų sandorių teisėtumą, skyriaus vedėjo pavedimu derina Savivaldybės ar Administracijos vardu sudaromas sutartis;
- rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais skyriaus vedėjui;
- išrinktas Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybos nariu ar viešosios įstaigos stebėtojų tarybos nariu, dalyvauja valdybos ar stebėtojų tarybos veikloje;
- atlieka Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas;
- dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ar Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai;
- dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir kitose priemonėse.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties vientisųjų studijų ar bakalauro ir magistro išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį, skaičiuojant nuo tada, kai asmuo įgijo
- 1 papunktyje numatytą teisinį išsilavinimą ir pradėjo dirbti darbą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Administracinių nusižengimų kodeksą, Baudžiamąjį kodeksą, Baudžiamojo proceso kodeksą, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
- mokėti taikyti Administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant pažeidimą, atliekant administracinių nusižengimo tyrimą, surašant administracinio nusižengimo protokolą;
- turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
- mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »