Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – APareigybės kategorija – 11

- Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) nuostatuose nustatytas funkcijas, užtikrinant antrinės teisinės pagalbos ir taikinamojo tarpininkavimo teikimą, procesinių dokumentų rengimą ir Tarnybos interesų atstovavimą teisme.III. VEIKLOS SRITIS
- Valstybės tarnautojas veikia šiose
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- konsultuoja gyventojus, pirminę teisinę pagalbą teikiančius ir kitus asmenis apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas;
- tvarko ir apskaito asmenų prašymus suteikti teisinę pagalbą, taikinamojo tarpininkavimo ir kitų teisės skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų teikimą, užtikrindamas asmenų duomenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
- nagrinėja asmenų pateikiamus prašymus ir su juo susijusius dokumentus suteikti antrinę teisinę pagalbą, nutraukti antrinę teisinę pagalbą, pakeisti advokatą, teikiantį antrinę teisinę pagalbą, ir kita, suteikti taikinamojo tarpininkavimo ir kitas paslaugas dėl kurių teisės skyrius rengia sprendimų (atsakymų) projektus bei priima dėl jų sprendimų ar kitų rašytinių dokumentų projektus, tvarko ir saugo Tarnybos priimtus sprendimus bei kitus rašytinius dokumentus iki perdavimo archyvui bei paruošia juos archyvavimui;
- registruoja sprendimus dėl teisinės pagalbos suteikimo (atsisakymo suteikti, nutraukimo, pakeitimo, baigimo ir pan.), kitus rašytinius dokumentus, užtikrindamas savalaikį sprendimų priėmimą ir atsakymų parengimą ir išsamų duomenų apie priimtus sprendimus bei kitus parengtus rašytinius dokumentus saugojimą;
- kontroliuoja ar antrinės teisinės pagalbos teikimo eigoje neatsirado aplinkybių sudarančių pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeisti pagalbos teikimo apimtis, pagrindą, atstovą ar gynėją ir kt., bei priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrindamas antrinės teisinės pagalbos teikimo teisėtumą;
- kontroliuoja taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo eigą bei esant teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms priima atitinkamus sprendimus, tuo užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą;
- nagrinėja institucijų ir asmenų prašymus ir skundus susijusius su antrinės teisinės pagalbos ir taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimu ir rengia sprendimų dėl šių skundų projektus, užtikrinant savalaikį problemų išsprendimą;
- kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo eigą, kiek leidžia su advokatais sudarytos antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartys bei rengia ir pateikia vykdomos kontrolės išvadas bei pasiūlymus, tuo užtikrindamas tinkamą sutarčių dėl teisinės pagalbos teikimo vykdymo kontrolę;
- rengia procesinius dokumentus, juos registruoja bei atstovauja Tarnybai visų instancijų ir rūšių teismuose;
- nuolat kontroliuoja priskirtų teismo bylų procesinius veiksmus interneto svetainėje e.teismas.lt ir užtikrina procesinių dokumentų ir kitų dokumentų gavimą, parengimą bei pateikimą teismui teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;
- nustatyta tvarka kaupia priskirtų užbaigtų bylų duomenis teismų praktikos apibendrinimui;
- fiksuoja, kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis, reikalingus Tarnybos veiklos metinei ataskaitai parengti, išvadoms teikti, užtikrindamas galimybę Tarnybai disponuoti reikiama informacija bei sudaryti reikiamas ataskaitas;
- dalyvauja Tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
- vykdo darbo plane numatytas užduotis;
- teikia siūlymus skyriaus veiklai tobulinti, užtikrinant tinkamą teisės skyriaus darbą ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
- laikinai vykdo kito teisės skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
- vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai (veiklos) tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
- žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sąrangą; žinoti ir gebėti analizuoti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, taikinamąjį tarpininkavimą, baudžiamuosius (materialinius ir procesinius), civilinius (materialinius ir procesinius) ir administracinius (materialinius ir procesinius) teisinius santykius, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygų užtikrinimą, taip pat advokatų veiklą bei gebėti analizuoti faktinę medžiagą; atliktos analizės pagrindu žodžiu bei raštu išdėstyti nagrinėjimo eigą bei apibendrinančias išvadas;
- išmanyti teisės aktų, administracinių sprendimų rengimo, teismo procesinių dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles; mokėti rengti dalykinius raštus, teisės aktų ir administracinių sprendimų projektus, procesinius ir kitus dokumentus;
- mokėti gerai dirbti Microsoft Office, Ubuntu programų paketais, interneto naršyklėmis;
- gebėti parengti pagrįstus siūlymus, kaip įstaigoje optimizuoti išteklių naudojimą, atsižvelgiant į optimizavimo poreikį rezultatams;
- gebėti taikyti veiklos planavimo principus, nustatyti prioritetus, neatidėliojant spręsti veiklai trukdančias problemas, gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
- gebėti vykdyti įsipareigojimus, prisiimti asmeninę atsakomybę už veiklą ir rezultatus, jų gerinimą;
- gebėti atlikti situacijos analizę - išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti situacijos vertinimui reikšmingą ir patikimą informaciją, ją kaupti, vertinti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti bei parengti pagrįstas išvadas ir sprendimus;
- gebėti aiškiai reikšti mintis, bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirenkant įvairias dalykinio bendravimo priemones, užtikrinant informacijos tinkamą perteikimą ir supratimą; išmanyti ir gebėti tinkamai laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų;
- gebėti bendrauti pagarbiai su klientais, tobulinti jų aptarnavimo kokybę.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »